Ограничаване на родителските права . Лишаване от родителски права .

Уреден в чл. 74 и следващи  до 78 вкл. СК .  Това е най тежка семейно правна отговорност за неизпълнение на неговите родителски функции .

Ограничаване и лишаване от  родителски права може да се приеме и на обективни причини за упражняване на родителски функции. Водещето  на иститута   е защитния характер на тези мерки с оглед интереса на детето.

Органичаването и лишаването  от родителски права е повече защита , от колкото санкция.

Органичаването на род.права  се регламентира в чл. 74  СК  обособени в 2 гр. в зависимост дали почиват  на виновни  обстоятелства / виновно   чл. 74 ал. 1 , чл. 74 ал. 2  – невиновни /

Компетентен да постанови ограничаване на род.права е РС , които може да постанови съответните мерки служебно или искане на другия родители или на прокурор. Производството е ИСКОВО  и се развива с участието на съдебни заседатели. Ограничаването на род.права може да се изрази в засягане на едно или друго родителско правомощие / свързано със съвместно живеене с детето  / единия родител наркоман / –  мярката е родителя може да бъде принудително изведен от жилището .

Характерно за ограничаването на родителските права е че се внасят количествени и съдържателни промени в родителските правомощия , без да се засяга титулярството на право . т.е останалите правомощия които са необхванати от ограничителната мярка продължават да си съществуват в модифициран вид. / родителя ще има право да вижда детето , но под режим/ .

Родителя е овластен да упражнява родителските си права и задължения в незасегнатия обем .РС определя мерките  в отношенията дете – родител.

Ограничаването и лишаването от родителски права  има само  относително        действие  м/у   конкретния родител и конкретно индивидуално определеното дете.

Това е защитна мярка в интерес на детето, и трябва да му се осигури родителска  грижа.

Родителските права и задължения са в своеобразно правно единство. Те не са обикновени родителски права , режима на родителските  субективно права  не е този който е за  субективните граждански права / никой не може да ме задължи да живея в собствения си апартамент , а не в хотел / .Родителя  има юридическо задължение да упражнява родителските си права .

Чл. 74 ал.2 – ограничаване на род.права  / такива….. или други обективни  причини  не е в състояние да упражнява родителските си права /  Тълкуването на този чл. Логически се вписва в представата за  своеобразния характер на родителските права и задължения .

Това са права и задължения които възникват  само по закон , не могат да възникнат по договор.Род.права и задължения са интоито персоне.  Погасяват се автоматично с навършване на 18г. на детето, с встъпване на непълнолетния в брак , със смъртта на детето или родителя.

Лишаване от родителски права  – налице е цялостно и пълно отнемане на родителски  правомощия / налице е радикална мярка която цели да лиши родителя от родителската му власт / .Закона урежда 3 гр. основания за лишаване от родителски права чл. 75 ал. 1

……………………….чл. 57

чл. 75 ал. 1 т.2  – когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и да не дава продължително издръжка.

Ако не полага грижи , но плаща издръжка  – не може да се предяви  лишаване на родителски права.

Процедурата е съдебно . правните последици  от лишаване от родителски права се проявяват в 3 насоки:

1.Правомощията на родителя спрямо личността  и имуществото на детето  по принцип отпадат . Не отпада обаче  задължението на родителя да дава издръжка./ виж чл. 91 ал. 3 СК /

Не отпада правото на детето да получава наследство  от този родител. Родителя обаче ако е лишен на виновно основание  от родителски права , не може да търси издръжка от детето , ако се нуждае от такава  и не може да го наследява при условията на чл. 3 ЗН .

2.Засяга се гражданско правния статус на родителя – той не може да осиновява , не може да бъде назначаван за настойник, попечител ,член на настойнически съвет  чл. 50 ; чл. 116 СК /

3. Упражняването на родителските права  след влизане в сила на съд.решение  се концентрира от другия родител  стига да е жив , да не е лишен от родителски права / в противен случай съда с налагане  на мерки /лишаване от род.права / изпраша препис от решението  на кмета на съответната община

(когато с бракоразводното решение, съдът възлага упражняването на родителските права върху единия родител, това не означава че другия губи качеството родител и че се освобождава от родителски права и задължения, но упражняването на родителските права и задължения по отношение на собствеността и личността на децата, се концентрира върху единия родител).