Ограничаване на завещателната свобода. Възстановяване на запазена част

Завещанието съдържа само едно ограничение на завещателната свобода. Завещателните разпореждания не могат да накърняват запазената част. Последиците от накърняване на запазената част се свеждат до пораждане на едно преобразуващо право на увредения по закон да поиска нейното възстановяване чрез намаляване на завещаните разпореждания. И ако има дарения и на тях но съответния ред.
Запазена част – частта от имуществото на наследодателя която законът запазва за низходящите, родителите, съпругът и с която наследодателя не може да се разпорежда чрез завещание или дарение.
Разполагаема част – част извън запазената.
Субекти на правото на запазената част – низходящи, родители, съпругът.
Размерът на запазената и разполагаемата част се определя в зависимост от броя на призованите към наследяване наследници.
1.  Когато наследодателят не е оставил съпруг. Запазената част при едно дете или низходящите от него 1/2 запазена част; 1/2 разполагаема част При две или повече лица и низходящи от тях – 2/3 запазена част и 1/3 разполагаема част.
2   Когато наемодателя е оставил съпруг и низходящи. Запазената част на съпруга е равна на частта на всяко дете.
-при едно дете
3.  Когато преживелия съпруг наследява сам запазената част е 1/2. Така е и когато той наследява заедно с наследници, нямащи право на запазена част /например братя, сестри,техните низходящи и възходящи от и степен и по-горна степен/.
По отношение на родителите или само преживелия от тях – запазената част е 1/3 . Когато наследодателят е оставил родители и низходящи, запазена част имат само последните, защото им изключвали родителите от наследяване по закон.
Възстановяване на запазена част: /зч/
Ако наследника имащ запазена част не може да я получи в пълен размер, защото има завещания или дарения, има право да иска, те да се намалят до степен необходима да се допълни запазената част. Прихващат се направените му дарения и завети. Трябва той да е приел наследството по опис, когато искът е срещу лица, които не наследяват по закон.
Размерът на разполагаемата част и запазената част се определя като се сформира единна маса от всички имоти и собственост на наследодателя в момента на смъртта му. Към това се включват даренията /без обичайните/ според стойността им /за недвижими имоти/ и времето на подаряването им  /движими вещи/.
Намаляване на завещаните разпореждания става съразмерно без разлика между наследници и заветници.
След като се изчерпят завещанията се намаляват даренията  /върви се от последните към първите/.
Когато наследодателя е завещал плодоползване или пожизнена рента с доход по-голям от запазената част, накърнените наследници имат 2 избора:
– да изпълнят завещаното разпореждане;
– да изоставят пълната собственост върху част равна на разполагаемата част;
Ако предмет на завета или дарението е недвижим имот и стойността на имота е по-голям от 1/4 от разполагаемата част, имотът остава изцяло в наследството, а надареният взема стойността на РС. Ако не е по-голям от 1/4 заветникът задържа имота и компенсира наследника с пари. Ако стойността на имота не е над РЧ + ЗЧ и надарения е наследник със запазена част може да задържи целия имот. Заветникът и надареният задължително връщат плодовете и имотите, над разполагаемата част и то от деня на смъртта на наследодателя.
Субективно право на възстановяване на запазената част се упражнява по исков път. Право на иск се погасява с общата 5 г. давност но ЗЗД. Срокът започва да тече от откриване на наследството когато се намаляват дарения, а ако се намаляват завещани разпореждания – от момента в който се упражнява правото по тях.
Исковете трябва да се предявят като се почне от последното отчуждение и се върви към предшестващите.