Обяснения на страните.Признаване на иска

Обясненията на страните (ОС) са изявления на страните за съществуването или несъществуването на правнорелевантни факти. ОС, чрез които те твърдят изгодни за себе си факти, не са доказателствено средство (ДС), а са предмет на делото.
Обясненията, чрез които страната изнася неизгодни за себе си факти, са важно ДС – наричат се признания. Признанието като ДС е уредено в чл. 127 ал.2. Предмет на признанието са факти, релевантни за спорното право. Признание може да прави всяка от страните. При съвпадащи ОС се получават безспорни доказателства. Признанието на отделни факти винаги е съвместимо с оспорване или защита на иска.
С признанието на иска, което може да направи ответникът, той се отказва от защита срещу иска – това е действие на разпореждане.