Общо описание на сектор “Рибарство” в Република България

При описанието на рибарския сектор, като се взе предвид че при изготвянето на Оперативна програма се изисква по-аналитичен подход от този, използван при изготвянето на НСП, се идентифицираха позитивните и негативните тенденции за развитие на сектора, върху които Програмата може да окаже влияние

Данните и контекстните индикатори, използвани за анализ в Оперативната програма на сектор “Рибарство” са осъвременени спрямо използваната в НСП статистика за описание на сектора.

В Оперативната програма, сектор “Рибарство” е описан като част от икономиката на страната, като този сектор обхваща дейностите свързани с производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура. В рамките на европейското законодателство по отношение на ЕФР, вътрешно-териториалният риболов също е включен в дефиницията на сектора.

Сектор рибарство има специфична роля, както в земеделието на Република България, така и в националната икономика като цяло. Общият приход от рибарски дейности прибавя към българската икономика около ?14.3 млн. Сектор “рибарство” в България, включващ и преработката на риба, има относително малък дял на национално ниво (0.38% от заетостта в страната), въпреки това осигурява висока работна заетост на регионално равнище, особено в крайбрежните райони, където заема значителен дял в местните икономики като те имат рецепти и тенденция да бъдат регионално и местно концентрирани. Има около 12 260 заети (2003 г.), от които 16% са жени.