Начини за общо лечение

photo_veryСъществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата, няма да се мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Оба­че има и трети начин на лекуване – Божественият. Там болния оздравява моментално.
Човек има четири допирни точки с Бога – чрез светлината, чрез въздуха, чрез водата и чрез хра­ната.
Запомнете тази дефиниция: човек трябва да обича себе си, за да лекува тялото си. Човек тряб­ва да обича ближния си, за да излекува сърцето си. Онзи, който иска да успява във всичко, да се благослови, трябва да обича Бога. Само в любов­та към Бога има придобивки.
Един ден, когато изучат законите на светлина­та и на топлината, хората ще лекуват всички бо­лести със светлинната и топлинната енергия. Ня­ма да остане болест, която да е неизлечима.
Ако проследите положението на болния, ще видите, че 3 фактора взимат участие в оздравява­нето му: природата, лекарят и самият болен. При­родата дава на човек помощ 50%, лекарят – 25% и болният-25%. Последен има думата болният. Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на природата и на лекаря ще пропадне.
Не е лесна работа да лекуваш хората. Лекуваш някого по известен начин, но вместо подобрение, настъпва влошаване. Изобщо, невъзможно е всички хора да се лекуват с един и същи цяр. За всяка болест, за всеки човек е нужен специфичен цяр. Колко болести и хора има в света, толкова и церове съществуват. Следователно, иска ли да се лекува правилно, а с това заедно да помага и на ближния си, човек трябва да изучава онази наука, която разкрива тайните на природата.
В медицината има две теории: алопатия – за максимални дози, и хомеопатия – за малки дози. При алопатията например можете да приемете цяла аптека лекарства, без да усетите някакво сътресение в организма, без особена реакция. При малките и разредени дози може да има по-голям резултат. Закон е: при малките усилия има­те същите резултати, както при големите.
За всеки човек има по 7-8 начина на лекуване. По духовен начин само някога може да се лекува човек. Малцина хора могат да се лекуват по духо­вен начин. Кои хора? Само тия, у които няма аб­солютно никакво съмнение. Те трябва да имат пълно доверие в теб, пък ти ще бъдеш абсолютно искрен с тях. Няма ли това доверие и тази искре­ност помежду им, никакво духовно лекуване не може да има. Тогава ще приложиш един от мето­дите на природата: водата, билките и др. Освен този метод за лекуване има и трети метод. Той е музиката.
В ново време почти във всички европейски държави съществуват лечебници, които прилагат електричеството и магнетизма като методи за ле­куване. Чрез тези методи те искат да събудят в чо­века съответните сили на организма, които пов­дигат трептенията му.
Човек може да се лекува, когато се събуди у него резервната жизнена енергия и се подтикне към деятелност. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, използвайте главно месе­ците април и май, когато природата е богата на жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони левове. Това, което човек придобие то­гава, в никое друго време не може да го придо­бие.
Съвременните хора лекуват само физическото си тяло, защото само него отчасти познават. Апостолите и учениците на Христа говорят и за духовно тяло. Мъдреците и великите учители гово­рят за седем тела, в които човек живее. Човек ве­че е почнал да живее и в духовното си тяло, а за другите тела и понятие няма.
Ако човек заболее физически, болестта се от­разява и на духовното му тяло, и обратно.   Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връз­ка с духовното тяло. Лекува ли се само по физи­чески начин, той няма нищо да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и об­новяване на клетките му. Щом се пречисти – отно­во влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото се пречиства добре и човек се събужда разположен и обновен.
Може да се лекуваш, но ако отгоре, от невиди­мия свят светли същества не вземат участие, в никакъв случай не може да се излекуваш. Церът е само проводник.
Ако човек може да се излекува в един момент, това говори за неговото будно съзнание; колкото по-мъчно може да се излекува, толкова по-слабо е неговото съзнание.
Окултната наука предвижда различни методи за лекуване, за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Изучавайте тези методи и правете опити с тях, за да знаете кои отговарят на вашия организъм. Ако не попаднете на съот­ветния метод за вас, вие можете да влошите със­тоянието си.
Евангелието съдържа цяр за всички болести, за всички накърнени чувства, за безверието и от­чаянието. Обаче трябва да се знае как да се упот­ребяват тия церове.
Никоя аптека в света не може да даде на чове­ка това, което природата му дава. Човек трябва да придобива магнетична енергия от природата и да дава от нея на своите ближни.
Ако е разстроена стомашната система на чо­века, ще се лекува чрез храната. Ако е разстрое­на дихателната му система, ще се лекува чрез светлината, топлината, електричеството и магне­тизма. 1/1 най-после, ако е разстроена мозъчната му система, той ще се лекува чрез мисълта и чув­ствата. Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябва да допущате в себе си никаква отрицател­на мисъл, като се основавате на закона, че Бог е абсолютна Любов, абсолютна хармония.
Докато вярва в методите и лекарствата на де­сет души лекари, болният никога няма да се изле­кува. За да оздравее, той трябва да вярва само в един лекар, но лечебните сили се крият във вода­та, въздуха, светлината и храната. Всеки човек е проводник между природата и себе си, поради ко­ето той сам може да се лекува.
Болестите не са нищо друго, освен задачи, ко­ито трябва правилно да се решават. Не се ли ре­шават както трябва, тогава идат истинските бо­лести, които мъчно се лекуват. Като знаете това, не се страхувайте от болестите.
За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си, като диша чист въздух, като излага гър­ба си на слънце.и яде чиста, здравословна храна. Създайте хармонична среда на болния и духът му ще се успокои. Който отива при болен, не тряб­ва да има никаква лоша, негативна мисъл, защо­то болният е крайно чувствителен; двойникът му е разширен, а това произвежда едно раздразнено състояние. У всички неврастеници двойникът е разширен, заема по-голямо пространство, откол­кото трябва.
За да се излекувате от известна болка, преста­нете да говорите за нея.
Радостта носи живот. За да оздравее човек от каквато и да е болест, трябва да се радва, да пее.
Човек може да се лекува, като се свърже със здрави и добри хора, които го обичат. Достатъчно е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да оздравее.
Видите ли, че някой болен се моли и тихо пее в себе си. ще знаете, че той ще оздравее. Страш­но е положението на болния, ако няма разполо­жение да се моли и да пее. Такъв болен непре­менно ще замине за онзи свят.
Ако сте се простудили, изкачете се на някой I връх, да се изпотите добре; ще изпиете две три чаши гореща вода и ще се преоблечете. Качвайте се по върховете да предизвикате дълбоко диша­не. То е особено добро за ония, които страдат от астма, както и за ония, които са предразположе­ни към затлъстяване.
Според мен истинският лекар е онзи, който разбира причината на всяка болест и помага на хората. Той е асистент на природата, работи съ­образно нейните закони.
Предназначението на лекарите не е само в обикновения начин на лекуване. Те имат по-висо­ко предназначение – да научат хората да живеят правилно, да прилагат законите на разумната природа.
Отиде ли при някой болен, нека човек първо да се обърне към Господа и каже: „Господи, моля Ти се, помогни ми да излекувам този болен!“ Свърже ли се човек с Божественото съзнание, Бог работи вече чрез него.
Христос никога не се е заемал да лекува безверници или хора убийци и престъпници. За такива хора изцеление няма.
В древността живял един адепт, който имал способността да лекува различни болести. При него идвали глухи, слепи и неми и той ги лекувал. Какво било учудването му, когато вместо благо­дарност, те му отговаряли с жестокост и недовол­ство. Той се обърнал към Бога с думите: „Господи, коя е причината, че тези хора ме преследват?“ Отворих очите и ушите им да виждат и чуват, отк­лючих устата им да проговорят и след всичко то­ва не намирам спокойствие от тях.“ Бог му отгово­рил: „Аз затворих очите, ушите и устата им, защо­то сърцата им бяха жестоки. За да не грешат по­вече, лиших ги от благата на външния свят. Ти се намеси в моя план без позволение, затова ще но­сиш последствията на своята постъпка. Има сми­съл да отваряш очите и ушите на слепи и глухи, ако те са готови да служат на Бога.“
Голяма е отговорността при лекуване с пари. Вие ще излекувате този човек, ще вземете пари­те, но след една година той ще умре. И какво ще стане след това? Той ще се всели във вас и вие ще носите неговата карма. Взимате ли пари, ще изхарчите от себе си повече от това, което сте по­лучили. Ето защо, лекувате ли някого, без пари ще го лекувате. Казвам ви: ръката на окултния уче­ник трябва да бъде чиста, безкористна.
Който вярва, че сам лекува хората, той има право да взима пари. Обаче, който знае, че Бог лекува чрез него, той няма право да взима пари.
Храната,   светлината,   въздухът,  обмяната  с добрите хора – това ще бъде лекарството ви за в бъдеще. Добрият човек, светият човек ще те леку­ва, без да знаеш, че се лекуваш при него. Лекари­те трябва да бъдат най-добрите хора.