Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК

РП важи за вписвания (В), отнасящи се до ЮЛ и еднолични търговци (ЕТ) – когато НА изисква това. На практика най-важното приложно поле па РП е търговският регистър.
РП е охранително.
Компетентен е окръжният съд по седалището на лицето.
На В подлежат разл. обстоятелства, когато НА изисква това. Началното В се отнася до образуването на ЮЛ или на предприятието на ЕТ. Вписват се: а) видът, наименованието, седалището и адресът на ЮЛ или ЕТ; б) предметът на дейност; в) органите или лицата, които представляват ЮЛ или ЕТ. Подлежат на В и промените по тези обстоятелства.
РП започва по искане на легитимираното лице (посочено от чл.494 или от НА по чл.489). Това искане е не само право, но и публичноправно задължение (чл.284 ТЗ предвижда глоба за неизпълнението му).
Искането трябва да бъде писмено със съдържание е приложения съгласно чл.495: а) името и адреса на лицето, направило искането; б) вида, наименованието и седалището на ЮЛ или ЕТ; в) обстоятелството, чието вписване се иска. Прилагат се необх. документи (напр. решение на общо събрание и др) и образци от подписите на лицата, конто представляват ЮЛ или ЕТ.
Окръжният съд разглежда искането за В в закрито заседание, освен ако намери за необходимо то да бъде открито. Проверява дали искането е формално редовно и дали е основателно.
Ако искането е допустимо и основателно, съдът с решение постановява да се извърши В. Това решение подлежи на незабавно изпълнение от пазителя на регистъра. Решението се съобщава на молителя и на прокурора и може да се обжалва по общия ред и да се атакува с извънредните средства за отмяна (чл.500).
Решението за В е само част от фС на В. За да настъпят присъщите на В последици, предвидени в чл.493, ал. 1 и 2, към решението трябва да се напласти В в тесен смисъл – т.е. отбелязване в регистърните книги. Когато НА предвижда това – и обнародване в ДВ.