Общи имущества на съпрузите

Радост от живота

Съгл. Чл. 19 ал. 1 СК  вещи права върху вещи и парични влогове придобити през време на брака на името на които и да е от двамата съпрузи става автоматично по силата на закона става  общо бездялово и неделимо притежание на двамата съпрузи.

Предпоставки за възникване на СИО :

1.Имуществото да е вещ , право в/у вещ  или паричен влог .Всичко което е не вещ , не вещно право не паричен влог  е  автоматично под режим на имуществената разделноста. / вземането за работна заплата ,авторски хонорар , дялово участие в ТДружество , акции които притежавам , пари в наличност в банкова касета , обезщетения – от деликти, договорни и извън договорни отношения е извън обхвата на СИО /

2. Имуществото да е придобито през време на брака на името на някой от съпрузите.

Ако имуществото е придобито преди сключването на брака или след прекратяването  режим на общност е изключено.

Времиви рамки – 1. Съпруга преди сключване на брака, сключил договор с строителен предприемач за покупка на жилище . Преди изповядане на НА, сключва брак . Остава да се внесе последна вноска. Апартамента става СИО.

  1. През време на брака сключват договор със строителен предприемач .  Развеждат се , НА се изповяда на името  на единия и собственик става  само той. Другия съпруг има само облигационни претенции.

3. Имуществото да е придобито в резултат на съвместен принус. Чл. 19 ал. 3  – принуса се доказва до доказване на противното /презумцията е оборима  – те са процесуални норми , размества тежестта на доказване . Този срещу когото се противопоставя презумцията трябва да я докаже.Оборва се с всички доказателствени средства.

Правна същност на СИО –

По отношение на вещи и права в/у вещи СИО  – представлява особен вид съсобственост по смисъла на вещното право която е без дялова и неделима до като трае режима на общността. Съгл.чл. 22  ал. 1  изр. 2 Докато трае брака никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела които би получил от общото имущество при прекратяване на имуществената общност . Закона използва модално наклонение / би получил / СИО е бездялова . Дела се оформя в момента на прекратяване на имуществената общност .

чл. 27  – При прекратяване на имуществената  общност дяловете на съпрузите  са равни.

Чл. 26 ал. 2 Имуществената общност  може да се прекрати по съдебен ред през време на брака , ако важни причини налагат това. / исково производство /

СИО никога не надживява брака .

СИО се прекратява при наличен и продължаващ брак се урежда в чл. 26 ал. 3 , логически се връзва с правилата на чл. 20  /  Катастрофа – потрошавам витрина на стойност 9 000 лв /класически деликт/ . Застрахователя ми плаща до 5 хил. Лв. , горницата плащам аз. Не получавам тр.възнаграждение, нямам банкови с/ки. Кредитора при спазване на чл. 389 А и следващи  насочва принудително изпълнение за събиране на сумата  с/у имущество което е СИО – друг автомобил / прави опис и се изнася на публична продан /  Л.а е СИО  – в момента в които  той се опише  , СИО се прекратява досежно автомобила  и се оформят 2 дяла . Съпруга не може да претендира за по голям дял от по голям принус.

Съпруга има 3 възможности –  1. Внася по с/ка на съд. Изпълнител половината от сумата и става  изключителен собственик на автомобила  чл. 20 СК  изр.2 .

2.Съд. изпълнителя изнася на публична продан  автомобила ,  съпруга играе на търга и го печели  чл. 20  изр. 2

3.Съд изпълнителя продава л.а  – автоматично внася половината от сумата  съпруга

Ако задължението на двамата съпрузи е солидарно / титуляр на партида на топлофикация и дължа 600 лв.  / чл. 25 Разходите за задоволяване на нуждите на сем. Се поемат от двамата съпрузи /