Общините ще получават 50% авансови плащания по ПРСР

Общините, които имат одобрени проекти по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., вече ще могат да получават 50% авансови плащания. Това предвиждат изменения в наредбите за прилагането на двете общински мерки по програмата, които предстои да влязат в сила от вторник – 9 февруари, след публикуването им в Държавен вестник.

Във връзка с тези изменения, всички общини с одобрени инвестиции по ПРСР, които вече са поискали авансови плащания, могат в срок от 45 дни от публикуването на наредбите в Държавен вестник, да подадат в ДФ „Земеделие” молба за получаване на 50% от договорените средства по проектите им. Старите разпоредби даваха възможност на общините да получават авансови плащания по двете мерки на ПРСР само до 20%.

Измененията в наредбите по мерки 321 и 322, с които се въвеждат облекчения за общините, са резултат от проведени съвместни работни срещи между Управляващия орган по ПРСР, Държавен Фонд „Земеделие” и представители на Националното сдружение на общините, провеждани ежемесечно в Министерски съвет.

Указания за процедурата, по която общините могат да подават заявки за авансови плащания по ПРСР, могат да бъдат открити на интернет страницата на ДФЗ.