Обща характеристика на продажбата

Обща характеристика.
Продажбата е важен способ за осъществяване движението на материалните блага, за реализиране на стопанския оборот. Тя е една от най-разпространените сделки и е основно средство, възникнало още в древността за осъществяване на разменните отношения.
С нея продавачът се задължава да даде на купувача една вещ, а купувачът да плати на продавача нейната цена.
В чл.183(1) ЗЗД е дадено легално определение на продажбата – договор, с който продавачът се задължава да прехвърли на купувача една вещ или собствеността на една вещ или др. право срещу цена, която купувачът се задължава да му плати. Нормативната уредба се съдържа основно в ЗЗД, но има отделни разпоредби в ЗС и ТЗ и наредбата за държавни имоти.