Обща характеристика на икономическите ресурси на данъка

При положение, че се държи сметка за класическата трилогия “ доход, кредит,  разходи “, не е трудно да се констатира, че доходът е икономическия ресурс, визиран от повечето данъци. По отношение на кредитите и разходите, доходът е ключово понятие на данъчното облагане. Доходът може да се определи преди всичко като продукт на ресурса. Доходът като цяло може да се смята като произтичащ във всички случаи от кредита.

Продукт и кредит. Взаимовлиянията  между продукта и кредита имат няколко аспекта. Става дума за това,че.:

1. Продуктът на производствената група на практика е брутен продукт.

2. Продуктът /преди каквато и да е намеса на човека / само по изключение може да бъде резултат на един спонтанен, постоянен източник. Всеки икономически източник като цяло е продукт в резултат на човешката дейност.

3. Понятието кредит не е съвсем конкретно.

4.Средствата за производство за израз по отношение на другите стоки на определена стабилност. Ето защо те се квалифицират като фиксирани капитали по отношение на другите елементи от актива, които се проявяват като циркулиращи кредити /А/.

5. Категориите фиксиран и циркулиращ кредит нямат абсолютна стойност.

6. В съвременната парична ?   фиксираният фиксираният и циркулиращият кредит се оценяват в пари.

Брутен нетен продукт: Ако се приеме, че запасите са неизменни може да се отбележи, че:

1. Брутният продукт / БП/ е = на продажбите – покупките.

2.Нетният продукт /НП/ е =  БП – амортизациите

3. БП = на сбора от  продажбите и излизащите запаси  минус сбора на покупките и влизащите запаси.

4.Чистия /нетен/ продукт на предприятието носи името “добавена стойност/

5. В практиката брутния продукт се нарича брутна печалба

6.Чистата печалба е равна на брутната печалба минус общите разходи, амортизациите, заплатите и лихвите.

7. Чистия глобален продукт /чистата добавена стойност/ на фирмата от гледна точка на разпределението е равен на сбора от заплатите, лихвите и печалбите.