Обща външна политика и политика на сигурност

Страните от ЕС разработват своя обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС). Но външната политика, сигурността и отбраната са области, в които отделните национални правителства запазват независим контрол. Все пак държавите от ЕС отчитат предимствата на съвместната работа по тези въпроси — Съветът е основният форум за осъществяване на това „междуправителствено сътрудничество“.

Това сътрудничество обхваща както въпроси на отбраната, така и задачи по управление на кризи: хуманитарни и спасителни операции, мироопазване и омиротворяване в горещи точки. Държавите от ЕС се стараят да мобилизират и координират военните и полицейските си сили така, че да могат да ги използват съгласувано с дипломатически и икономически действия. По този начин ЕС помогна за възстановяването на мира, изграждането на демокрация и ускоряването на икономическия напредък на редица места като се започне от Индонезия, Демократична република Конго и се стигне до страните от югоизточна Европа.