Обхват и сегменти на борсовия пазар

1. Обхват – в тесен смисъл под борсов пазар приемаме да се разбира само търговията на официалната фондова борса и „околоборсовия пазар“, на който се допускат, листират или въвеждат ЦК на дружествата. Това е вторичен пазар на акции и облигации, регулиран и контолиран от независим или държавен орган.
Транзакциите осъществявани единствено на ФБ, смятаме, че определят обхвата на т.нар. фондов пазар и следователно фондовия пазар е част от борсовия пазар.
В широк смисъл борсовия пазар включва както търговията на организираните и регистрирани пазари на акции и облигации, така и дейността на нерегистрираните, свободни пазари, както и транзакциите на дериватните пазари. Именно в широкия смисъл се разбира обхвата на прохождащия борсов пазар в България.
2. Сегменти – на БФБ – София АД съществуват 2 основни групи борсови пазари с прилежащите им пазарни сегменти:
1/ Регистрирани пазари
– официален(фондова борса)
– паралелен(„околоборсов“)
– временен
– облигационен
2/ Нерегистрирани пазари
– свободен(извънборсов)