Обсег и система пи ГПс

1. ГПс е средство за правна защита на ГПО в широк смисъл, т.е. всички МатПО, регулирани с метода на равнопоставяне. Това са широк кръг частнопрнвни отношения, регулирани от няколко припни клони (гражданско, търговско, семейно и трудово право). Има различия в
режима, а също и и естеството па субективните права. Това налага диференциация на защитата под формата на множество различни искови, обезпечителни и изпълнителни производства, които в своята съвкупност образуват системата на ГПс.
2. Принцип за пьлната правораздавателна компетентност на съдилищата – прогласен от Конституцията.
З.Проявни форми на диференциация на защитата в пределите на
съдебния ГПс:
а)  Исков процес:
– общ исков процес (част П от ГПК): той е централен институт на ГПс;
–  особени искови производства (част III от ГПК): брачни, по финан­сови начети, съдебни делби и др. Те са съобразени със спорните материални права. Нормите са специални и изключват общите (от часг II). Извън ГПК особени искови производства няма.
б)  Обезпечителен процес (част IV): той е необходим докато не е завършил исковият процес, за сигурност. Има две фази:
– допускане на мярката – производството е еднакво;
–  налагане на мярката – различно е;
в)  Изпълнителен процес (част V): няма общ способ, а е съвкупност от отделни способи. Универсалното принудително изпълнение е уредено в ТЗ (несъстоятелност) – срещу ЮЛ, цялото имущество, за всички кредитори. В ГПК е уредено индивидуалното принудително изпълнение – срещу фЛ, върху
конкретни  имоти.
аа) за парични вземания (дял II):
–  върху движими вещи;                                ;
–  върху недвижими вещи;
–  върху вещи в съпружеска общност;
–  върху вземания на длъжника;
бб) за непарични вземания (дял III):
–  върху движими вещи;
–  върху недвижими имоти;
–  върху действие и бездействие; 4. Съдебна администрация:
а)  Безспорна – охранителни производства – не е правораздаване (няма правонарушение, търсене на защита и налагане на санкция), а превенция н
сьдействне.
б)  Спорна – не е по ГПК, а по МатП (напр. в семейното право – за упражняване на родителските права, за семейното жилище и др.)
Освен съдебния ГПс, който беше разгледан, може да има и несъдебен ГПс. По-рано имаше особени юрисдикции – Държавен арбитраж, Помирителни комисии (за трудови спорове), Другарски съдилища. Сега те не съществуват. Остава доброволният арбитраж. Освен това финансовите органи (публичните изпълнители) могат да налагат обезпечителннимерки (ад. 161 и сл. ДПК).