Оборотни депозитни сертификати

Те се емитират от търговски банки с цел управление на тяхната ликвидност. Представляват документ, удостоверяващ депозирането на дадена сума в банка. Сроковете на депозитните сертификати не са стандартни и варират от един месец до няколко години. Предлагат лихвена доходност. Могат да се прехвърлят свободно на паричния пазар до настъпването на падежа. Лихвеният доход се изчислява като доход в деня на падежа като база 360 дни годишно. След като е емитиран и той се търгува на вторичния пазар, доходността се изчислява на база 365 дни. В този вид инвестират широк вид инвеститори. По-голяма част от сертификатите не се търгуват на вторичния пазар, а се държат до падежа. ТБ могат успешно да управляват доходността си като увеличават или намаляват лихвените % от сертификатите. Така те увеличават или намаляват ликвидните парични средства, с които разполагат.