Облигации. Понятие

Облигации. Понятие – акциите не са единственият вид ценни книги, които АД издава. Наред с тях то може да издаде облигации. Допустимо е облигации да се издават чрез публично предлагане от АД най-малко 2 г. след вписване на дружеството в търговския регистър и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от ОС. Решение за издаване на облигации се взема само от ОС на акционерите Издаването на облигации представлява начин за осигуряване на допълнителните парични средства, които са необходими на дружеството. То по същество е сключване на заем от страна на дружеството. Набраните парични средства увеличават не капитала, а оборотните средства на дружеството. Недопустимо е размерът на облигационния заем да бъде по-голям от 50% от внесения капитал /чл. 204, ал. 1 и 38. За облигационния заем се открива подписка, която се обявява в ДВ. В закона е определено минималното съдържание на предложението на дружеството за записване на облигации. То обхваща: а/ решението на ОС на акционерите за издаване на облигации; б/ общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем; в/ брой, вид, номинална и емисионна стойност на предлаганите облигации, както и предвиждани ограничения за прехвърлянето им; г/ при лихвоносни облигации – срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисчия период, ако такъв е предвиден, лихвените плащания, начина на изчисляването им и периодичността на плащанията; д/ при облигации с друга форма на доход – начина на образуване на дохода и падежите на плащанията; е/ вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова; ж/ начин и срок на плащане на лихвата и главницата; з/ начална и крайна дата, както и място и ред на записване на облигациите; и/ условия за записване на облигации; к/ минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът се счита за сключен /чл. 205, ал. 2/.
Сумите се набират и облигациите се предават чрез банка или чрез специализирано дружество. Лицата, които са записали облигации, внасят сумите по тази сметка за  да се използват преди обявлението, че подписката е приключена. Подписката се приключва при две алтернативни предпоставки: след записване на обявения размер на облигационни заем или след изтичане на срока на подписката. Условията, при които заемът се смята за сключен, се определят в решението на ОС. Допустимо е в решението да се възложи на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите да обяви приключването на подписката при превишаване или при недостигане на първоначално обявения размер. Когато подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключването на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, които са записали облигации. Едновременно им се плаща начислената лихва от банката, в която са внесени /чл. 206/.