Облагаеми доходи и необлагаеми доходи

Облагаеми доходи: Подлежат на облагане доходите произхождащи от:

 1. Трудови правоотношения
 2. Дейност като ЕТ
 3. Занаятчийска дейност
 4. Упражняване на свободна професия
 5. Извършване на услуги с личен труд
 6. Дейности в областта на селското, горското и водното стопанство
 7. Продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество
 8. Продажба на акции, дялове и други
 9. Прехвърляне на предприятие на ЕТ

10.  Наем, рента и аренди

11.  Временно отстъпване на право по договор за лизинг, факторинг и др.

12.  Авторски и лицензионни възнаграждения

13.  Обезщетения за пропуснати ползи

14.  Лихви

15.  Възнаграждения за положен личен труд в дружества

16.  Дивиденти, доходи от дялово участие и тантиеми

17.  Премии и награди от спортни състезания

18.  Други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по този закон

Необлагаеми доходи. Не подлежат на облагане:

 1. Доходите от продажба или замяна на апартамент, къщи или вила ако са били основно жилище на продавача не по – малко от три години.
 2. Сумите получени от задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване.
 3. Лихвите по влоговете и депозитите в ДСК, местни търговски банки, взаимоспомагателни каси и др.
 4. Обезщетения при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване, обезщетения по застраховки “живот” и др.
 5. Лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане.
 6. Паричните и не паричните  доходи от социално подпомагане.
 7. Помощи получени от социални фондове и организации.
 8. Добавки,обезщетения и помощи за деца.
 9. Стипендии.

10.  Паричните суми и материалните награди от донори за предоставяне на биологични продукти и органи на човешкия организъм.

11.  Печалби от Държавната лотария и Българският спортен тотализатор.

Не се смята за доход полученото при продажба или замяна на имущество,придобито по наследство, завет, дарение и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията.