Облагаеми доставки и освободени доставки

Облагаеми доставки

Освен в случаите, в които в този закон е предвидено друго, облагаемите доставки са всички доставки на стоки или услуги, когато са извършени от данъчно задълженото лице  и са с място на изпълнение на територията на страната, и износът от данъчно задълженото лице.

Освободени доставки

При условията на този закон освободени са:

–         доставки свързани със земя

–         наем на сгради и жилища

–         финансови услуги

–         застрахователни и презастрахователни услуги

–          социално- и здравноосигурителни услуги

–         доставка на социални помощи

–         здравни услуги

–         лекарствени средства

–         образователни и културни услуги

–         правни услуги

–         прехвърляне на предприятия

–         разпореждане със стоки, отнети или изоставени в полза на държавата

–         безвъзмездно разпореждане с активи от държавата или общините

–         правни действия по обезпечаване на вземания

–         доставки по кодекса на труда

–          дарения

–         хазарт

–         доставка на селскостопански стоки или услуги

–         доставка на културни ценности  и продажба на билети

–         доставка на машини и съоръжения за възобновяеми енергийни източници

–         доставка с изпълнение извън територията на страната

–         доставките на стоки, намиращи се в антрепозитен склад под митнически режим и ако не напускат антрипозитния склад