Облагаема печалба

Облагаемата печалба е положителна величана, определена на основата на счетоводния финансов резултат, установен като разлика между приходите и разходите преди определяне на данъците за сметка на печалбата.
При установяване на облагаемата печалба за данъчни цели се определят разходи за амортизации, които се съпоставят със счетоводната амортизационна квота. Размерът на амортизациите се установява по категория активи, като се прилага систематично- линейният метод. Амортизуемите активи се разпределят в следните категории:
I категория  – масивни сгради, съоръжения, предавателни устройства, преносители на ел. енергия, съобщителни линии.
II категория – машини, производствено оборудване, апаратура, компютри и софтуер.
III категория – транспортни средства, без автомобили ; покритие на пътища и на самолетни писти.
IV категория – всички останали амортизуеми активи.
За данъчни цели при облагане на печалбата амортизационните норми не могат да превишават следните разходи: за I-ва категория – 4%, за II-ра категория –20%, за III-та категория –8%, за IV-та категория –15%.