Обект на защитата

Чрез негаторния иск се постига защита както на правото на собственост, така и на ограничените вещни права (Решение № 48/1995 г., IV г.о.). Този е искът, чрез който се постига и адекватна защита на сервитутите. За разлика от Закона за имуществото, собствеността и сервитутите (отм.), където последните са подробно уредени и за тях е предвидена специализирана защита чрез т. нар. конфесорен иск, ЗС не урежда изрично тази материя. В практиката обаче се е наложила възможността за защитата на сервитутите именно чрез иска по чл. 109 ЗС. Няма разлика между обекта на защитата по негаторния и по ревандикационния иск. По тази причина изложението на проблемите в тази част се покрива с развитите от автора тези в предишното издание на юридическия фиш.