Обективно съединяване на искове.Понятия

Същност па обективното съединяване на искове (ОСИ) ОСИ е свързване на няколко иска с различен предмет между същите страни за общо разглеждане и решаване в рамките на общо производство. Сравнение между ОСИ и другарството:
а)  прилики:
–  законодателното основание на ОСИ е същото, както при другарството – икономия, избягване на противоречия.
–  ОСИ води подобно на другарството до множество ПсПО.
б)  разлики:
–  При ОСИ страните са едни и същи, а предметите – различни. При другарството е обратно.
–  ОСИ никога не е задължително, а Др може да бъде.
•  Съдът може да раздели исковете при ОСИ, но не може да раздели делата на другарите.
–  При ОСИ еднакво Р по различните искове е изключено, докато при НДр е наложително, а при ОДр – възможно.
II. Предпоставки за допустимост на ОСИ: а) общи – по чл. 103:
–  спорните права да имат еднаква родова и местна подсъдност.
• да подлежат на разглеждане по един и същ съдопроизводствен ред. Не могат да се съединяват искове, единият от които – по общия исков ред, а другият – по особено исково производство. Когато законодателят желае да въведе изключение, той посочва изрична норма от особено
исково производство (делба, гражданско състояние).
Съдът проверява наличието на предпоставките за ОСИ. Ако някоя от тях липсва, постановява разделяне па делата в отделни производства. Дори да са налице предпоставките за ОСИ, ако съдът счете, че сьвместното им разглеждане в едно дело би го затруднило, той може да постанови разделяне на делата.