Обективни фактори на дивидентната политика

Дивидентната политика се влияе от:
– правните и договорни ограничения – Дивидентната политика може да бъде ограничена от централни закони или от договорните условия за главните ценни книжа.Правните ограничения могат да бъдат различни.Например:закони ограничаващи плащането , за да защитят кредиторите ;според други дивиденти могат да се изплащат само от натрупани печалби , така както са отразени в смисъла на разпределяеми печалби.Когато има неоправдано задържане на печалбата може да се наложи санкция , която да наложи по-големи дивиденти от обичайните.
Договорните ограничения засягат споразумението за срочен заем , лизингов договор или споразумение за привилегировани акции.Подобни условия могат да ограничат плащането на дивиденти , по този начин неразпределяемите печалби могат да не спаднат до определения минимум.
– вътрешни фактори – дивидентите се изплащат от приходи , които са в пари.Често пъти натрупаните печалби може да не са в пари , така че дивидентната политика зависи от обема и управлението на парите в брой.
– контролни фактори – влияят по 2 начина:
1/ плащането на ниски дивиденти , като голяма част от печалбите се задържат за финансиране на вътрешни потребности
2/ понижаването на дивидентите може да предизвика враждебност в част от акционерите
– фактори , които задоволяват акционерите – те зависят от целите , които преследват.Като първи фактор може да се посочи търсенето от страна на акционерите на текущи печалби , което предполага висок коефициент на изплащане на дивиденти или капиталови печалби предполагащи нисък коефициент на изплащане.Като втори фактор е сложността за поемане на риск.
– информационно съдържание на дивидентите – плащането на стабилни дивиденти дава информация за доброто състояние на фирмата.Това ще доведе до увеличаване на цените на акциите на пазара , а от там ще се увеличат паричните потоци и печалбата и обратно
– ефектът на клиентелата – мениджърите трябва да установят такава политика в която да доминират вътрешни фактори , а не да упражняват дивидентна политика , с която да удовлетворяват желанията на сегашните акционери.