Обезпечение.Лични обезпечения

Различни са средствата, чрез които изпълнението на един дълг може да бъде гарантирано. Различни са възможните обзпечиния. Те биват или лични или реални /вещни/. При личните обезпечения едно или няколко лица гарантират на кредитора, че неговия длъжник ще изпълни задължението си. Те стават негови допълнителни длъжници, такива са пасивната солидарност и поръчителството. Реално (вещно) обезпечение имаме тогава,  когато една вещ /едно имуществено право/ се отрежда като специална гаранция за изпълнението на дълга. Не се отговаря общо с имуществото, а с тази движима или недвижима вещ (залог, ипотека./. следователно вещни обезпечения са залогът и ипотеката. Привилегиите и правото на задържане заемат особено положение сред вещните обезпечения. Привилегиите придават на някои вземания правото да бъдат удовлетворени по предпочитание от цената, добита при принудителното изпълнение, било върху някоя вещ на длъжника, , било върху друго каквото и да било имуществено право. Правото на зъдържане е залогоподобно право, което даво основание за привилигировано удовлетворение на кредитори от цената на задържаната вещ.