Обезпечаване на бъдещ и на предявен иск

Приложното поле на ОИ се определя от обезпечителната нужда. ОИ е допустимо:
а)  при всички видове искове (чл. 308 ал.2), а не само осъдителни;
б)  при защита и на неимуществени прана, а не само имуществени;
в)  и за бъдещ иск, а също когато исковото производство е спряно; но нуждата от ОИ отпада, след като решението е влязло в сила.
2.  Общи правила- за типичното ОИ
а)  Компетентен да допусне ОИ е съдът, при който искът е висящ.
б)  Производството започва по писмена молба, в която се посочват обезпечителната мярка (ОМ) и цената на иска(чл.ЗН). Препис не се връчва на ответника.
в)  По молбата съдът се произнася в същия ден в закрито заседание без призоваване – с цел бързина и изненада.  Това развитие изглежда едностранно, но ответникът има право да обжалва ОИ – така проличава двустранният, спорен характер на производството.
г)  За да допусне исканото ОИ, съдът трябва да установи, че ищецът има право на ОИ:
–  искът да е допустим (не е изрично посочено в закона);
–  искът да е вероятно основателен: да е подкрепен с писмени доказателства (чл.310,а), или да бъде представена гаранция по чл. 180,181 ЗЗД (чл.310,6). Тази гаранция е вещно право на залог или ипотека, обезпечаващо евентуалното вземане за вреди, което би имал ответникът срещу ищеца, ако ОИ се окаже неоправдано (чл.322). Съдът може да поиска гаранция и когато има писмени доказателства.
– да има нужда от ОИ – когато без него осъществяването на правата но решението ще бъде за ищеца невъзможно или ще се затрудни (чл.310 ал.1). Съдът преценява.
д)  Съдът се произнася с определение. Увери ли се, че ищецът има право на ОИ, той го допуска. Да се допусне ОИ означава да се постанови определена ОМ. Съдът е обвързан от посочената от ищеца или в договор между страните обезпечителна мярка (може да я отхвърли, но не и да поста нови друга).
е) Определението на съда по ОИ може да се обжалва с частна жалба (чл.315). Легитимирана е страната, за която определението е неизгодно. Срокът е 7-дневен. Жалбата не спира налагането на ОМ.
3.  Особени правила:
а) За бъдещ иск – особености:
– родово компетентен е районният сьд, независимо от цената на иска; местно – по местожителството на ищеца или по местонахождението на имота, по избор (чл.309).
– допусне ли ОИ, съдът определя срок за предявяване на иска.
б)  За иск за издръжка – засилени защити на правото на издръжка:
–  може и служебно от съда, пред който е висящо делото (чл.З 11);
– допуска се и без спазване на изискванията на чл.З10.
в)  За искове от или срещу държавни учреждения, общини или лечебни заведения, субсидирани от републиканския или общинските бюджети:
– чл.310 ал.З: когато те искат ОИ, то се допуска и без гаранция (значи всякога, когато има нужда, и без писмени доказателства);
–  чл.З12: срещу тях не се допуска ОИ по чл.З16,а,б.