НСТС ОБСЪДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОТПАДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕТО В СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ОТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ

Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес в Министерския съвет под председателството на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Социалните партньори обсъдиха проектите за промени в законите за социално подпомагане и за здравното осигуряване.

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за социалното подпомагане предвиждат отпадане на ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни помощи от безработни лица в трудоспособна възраст. Ограничението от 18 месеца бе въведено през 2006 г., а през 2008 г. срокът бе намален на 12 месеца. След колективна жалба на Европейския център за правата на ромите (внесена в Съвета на Европа съгласно системата за колективните жалби по Европейската социална харта) Европейският комитет за социални права констатира, че лице, на което е отказано продължаване на правото на месечни социални помощи поради тези законови мерки, може да изгуби основното си средство за препитание. Предлага се промяната в Закона за социално подпомагане да влезе в сила от 1 януари 2011 г.

Друга промяна в Закона за социалното подпомагане е свързана с въвеждането на нов вид целева социална помощ за лица с трайни увреждания, заменяща досегашната интеграционна добавка. Целевата помощ ще почива на същите принципи за прилагане на доходен критерий, но ще се вземат предвид и степента на намалената работоспособност или вида и степента на увреждането. В подзаконова уредба, регламентираща условията и реда за предоставяне на социални помощи, размерът на целевата помощ ще се диференцира, така че да гарантира по-добрата защита на хората, при които рискът от изпадане в бедност е най-голям.

Предвижда се също така закриване на Съвета за социално подпомагане като консултативен орган към министъра на труда и социалната политика, тъй като на практика всички промени в законодателството в областта на социалната защита, се разглеждат в комисиите към НСТС, както и на заседанията на самия Съвет.

Предлаганите промени регламентират и задължения на областния управител и на общинския съвет (с координиращите функции на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане) за приемане на стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги в съответните региони. Така се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората в дадена община/област. Създава се нормативна възможност за пряко договаряне между кмета на общината и регистриран частен доставчик на социални услуги, за да се стимулира развитието на социалното предприемачество и да се създават публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

На заседанието си Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен в парламента от народния представител Лъчезар Иванов. Документът предвижда промени, насочени към по-доброто управление на НЗОК, постигане на стабилност в отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, засилване на финансовата дисциплина и контрола върху медицинската помощ, повишаване на събираемостта на здравносигурителни вноски и намаляване на броя на неосигурните лица.

Обсъжданията по тези теми ще продължат и на следващото заседание на НСТС пред идната седмица.

Кадри от началото на заседанието на НСТС можете да получите от телевизионното студио на МС, тел. 940-22-77.