Нов модел на заплащтане в администрацията ще насърчава резултатите в работата

Правителството подготвя нов модел на заплащане за служителите в държавната администрация, който да стимулира добрите резултати. Целта е да се привличат и задържат висококвалифицирани и образовани кадри, които ще получават по-високи възнаграждения за своя труд. Това е важна стъпка в административната реформа, осъществявана под ръководството на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Новият модел на заплащане е пряко обвързан с процеса на оптимизиране на администрацията, който ще се извърши през настоящата година.

Въвеждането на модела ще стартира от 1 януари 2011 г. С предложената промяна се очаква да се постигне по-добра мотивация на служителите да изпълняват своите задължения. Постига се обвързване на резултатите с изпълнението и който работи по-добре ще получава повече.

Новият модел се състои от постоянна и променлива част (бонуси) в съотношение 75%/25%. Въвежда се ред и прозрачност в системите за бонуси на служителите. Определянето на постоянната заплата ще се извършва на база оценка на длъжностите, при която ще се отчитат функциите и отговорностите, необходимите специални знания и умения, включително тези, съответстващи на образователната степен и специалност.

Допълнителните възнаграждения ще се дават само за постигнати резултати. Бонусите ще се планират в бюджетите на институциите като се слага край на порочната практика допълнително възнаграждение да се дава за събирани приходи от глоби, такси и др. Разпределянето на премии от събрани такси за услуги е неправилен стимул, тъй като от това се облагодетелстват определени служители за сметка на бизнеса.

Причините за въвеждането на нов модел са значителните различия в политиката на отделните администрации по отношение на основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите. В момента липсва единен подход за определяне на допълнителното материално стимулиране, което се разпределя по непрозрачен и субективен начин. Бонусите не са обвързани с постигнатите резултати и индивидуалния принос на служителите.

Предвижда се въвеждане на текущи бонуси, които ще бъдат обвързани с оценка на изпълнението на администрациите като цяло, на структурните звена и на отделните служители. Освен текущи бонуси с модела се предвиждат въвеждането на целеви бонуси, чиито размер ще зависи от приноса на служителите по изпълнението на конкретни задачи и проекти. Общият ред и условията за получаване на бонусите ще се регламентират с общ нормативен акт, което ще доведе до прозрачност в системата на допълнителното материално стимулиране.

Обсъжда се възможността за увеличаване на средствата за постоянната част на заплатите с поне 10% за всяка администрация. Предвижда се и повишаване на максималните и минимални размери на заплатите по длъжностни нива.

Моделът е част от изпълнението на мерките от програмата на правителството, насочени към предоставяне на разходно-ориентирани услуги за гражданите и бизнеса.