Новите цени на винетните стикери 2010 г.

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация, в лева

Категория 1 Категория 2 Категория 3
Евро 0, I, II Евро   III, IV,       V, EEV и по-висока Евро 0, I, II Евро   III, IV,       V, EEV и по-висока
Цени на винетна такса в лева.
Дневна 13 13 13 13
Седмична 75 58 43 33 10
Месечна 215 165 117 90 25
Годишна 1300 1000 681 524 67

Размер на винетните такси за ППС с чуждестранна регистрация, в евро

Категория 1 Категория 2 Категория 3
Евро 0, I, II Евро   III, IV,       V, EEV и по-висока Евро 0, I, II Евро   III, IV,       V, EEV и по-висока
Цени на винетна такса в евро.
Дневна 7 7 7 7
Седмична 38 30 22 17 5
Месечна 110 85 60 46 13
Годишна 665 511 348 268 34

Банкова сметка за превод на винетни такси

Агенция „Пътна инфраструктура“ – “Пътни такси и разрешителни” – гр. София:

IBAN: BG 79 UNCR 9660 3119 8343 14

BIC код за УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

БАЕ UNCR 9660

УниКредит Булбанк, кл. Батенберг

Съгласно чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, съществуват следните категории ППС:

Категория 1 – ППС предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;

Категория 2 – ППС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;

Категория 3 – ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Съгласно чл. 10а, ал. 12 от Закона за пътищата, правото да се заплати по-ниската такса за пътните превозни средства от Категория 1 и Категория 2, които отговарят на категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“, „EEV“ и по-висока, се доказва с:

– представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство – Част I, когато в т. V9 е вписано с думи „ЕВРО/EURO III, IV, V“ или „EEV“;

– сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001) 9 Final и валиден сертификат за техническа изправност.

При условие че в свидетелството за регистрация не е вписана категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден сертификат за съответствие, за всички пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория „ЕВРО III“ и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска винетна такса.

Също така, като критерий за доказване степента на екологичност на моторните превозни средства да се счита и информацията, предоставена в документ от производителя на автомобила или негов упълномощен представител в страната на регистрация. За МПС, регистрирани в страна-членка на ЕС, следва да се признава информацията, ако има такава, записана в свидетелството за регистрация.

Пътните превозни средства от Категория1 и Категория 2, които отговарят на екологична категория „ЕВРО 0“, „ЕВРО I“, „ЕВРО II“, както и пътните превозни средства, за които не може да бъде доказана екологична категория, заплащат общия размер на таксите.

Също така Ви уведомяваме, че данните за вида на превозното средство и срока, за който ще бъде винетката, се предоставят от платеца на негова собствена отговорност.