Нищожни сделки – понятие и основания.

Нищожност по чл.26 ал.1 ЗЗД. Нищожни са сделките, които не пораждат нито за момент преследваните от страните правни последици. Това са сделките, които още със сключването си не произвеждат целеното действие. Налице е такъв тежък и сериозен порок, който прави сделката нищожна. Съдът може да я констатира винаги. За това няма срок. Нищожната сделка е такава и си остава винаги нищожна. Тя не може да се санира, а може да се валидира само със закон.Само законът е този, който може да посочи основанията за нищожността на една правна сделка. Страните не могат да го направят. Нищожност по чл.26 ал.1 ЗЗД: Нищожни са сделките, които противоречат на закона. Съдържанието на това основание за нищожност може да се изясни след като се разкрие какъв смисъл влага в термина закон чл.26 ал.1 ЗЗД. Този термин се употребява в обективното право в две значения. Едно по-тясно, което включва само НА, които са приети по реда, установен от законодателството, от НС и са влезли в сила. Те са закони във формално юридически смисъл. Под закон в широк смисъл се разбира всяко правило за поведение с юридически задължителна сила. В съдебната практика и в литературата се приема, че чл.26 ал.1 има предвид по-широкото значение на термина закон. Ефикасна защита на правния ред може да се даде, само като се санкционират всички нарушения на правната норма, а не само на тези ат законите във формално юридически смисъл. Макар и всички правни норми да са задължителни за правните субекти, в частното право има разлика в начина, по който се проявява тази обвързаност при двата вида правни норми – диспозитивни и императивни. Диспозитивните норми съдържат възможност за отклонение в определени граници от предписаните в тях правни последици. Поради това използването на тази възможност не представлява неправомерно действие. Противоречието на закона представлява несъобразяване с предписанията на императивните правни норми. Правният ред признава само тези правни сделки, които са законосъобразни, т.е. когато нормативните изисквания, както за сключването, така и за съдържанието и формата са спазени. Основание за нищожност е противоречието не само с конкретна императивна норма, но и на правен принцип. Ако принципът не е изрично формулиран в закона, той трябва да бъде изведен и обоснован, за да може неговото нарушение да се признае като основание за нищожност. Изискването за непротиворечие със закона е абсолютен принцип. Той се прилага за всички видове сделки – договори и едностранни волеизявления. Не се взема предвид причината за противоречието, т.е. субективната страна е без значение. Нищожни са договорите, които заобикалят закона. Това са случаите, когато страните, като не могат да постигнат определена цел с една правна сделка, защото тя е забранена, искат да постигнат тази цел с друга сделка, която не е забранена. При заобикаляне на закона участниците в сделката съзнават, че преследват неправомерна цел. За да я постигнат, те си служат със сделки, които сами по себе си не са забранени, защото с тях могат да се постигнат и правомерни резултати. Страните използват една или повече сделки, за да постигнат резултат, който не е характерен за тези сделки и който е недопустим от закона. Заобикалянето на закона е основание за нищожност, при което има не само обективно правонарушение, но и намерение да се използват позволени средства за постигане на забранени цели. Нищожни са сделките, които накърняват добрите нрави – добрите нрави са критерии и норми за поведение, които се установяват в обществото поради това, че значителна част от хората според вътрешното си убеждение ги приемат и се съобразяват с тях. Те не се налагат със сила и нямат задължително действие. За противоречащи на добрите нрави се считат сделки, с които се ограничава личната или икономическата свобода на едно лице, поставянето на една страна в неблагоприятно положение, използване на монополно положение. Нищожни са договорите върху неоткрити наследства – недопустимо е едно лице да се разпорежда с права, които няма. Неморално е да се разпорежда с имущество на свой близък човек, докато е жив и когото евентуално ще наследи.