Не сме снабдени от природата с варени храни

Публично апелирам към всички учени да потвърдят моето гледище и да го обявят открито на цял свят или да докажат, че когато естествените хранителни продукти се поставят на огъня, не се получават никакви загуби в техните хранителни съставки или енергийно съдържание; не се наблюдава ни­каква смърт в живите растителни клетки и в устройството на атомите не настъпват никакви промени. Те трябва още да до­кажат, че при създаването на хранителни елементи за човеш­кия организъм Природата е направила грешка, като не ни е снабдила с храни в „рафинирано”, варено или изгорено със­тояние, че операциите, извършвани в печките и кухните са научни мерки, целящи да коригират грешките на Природата, и че изкуствените витамини, създадени от човека, са по-цен­ни от витамините в Природата. Ако не успеят да направят това, те трябва да признаят трагичната грешка, която са допуснали и отказвайки се веднъж завинаги от варената храна, трябва да си намерят убежище в мъдростта на Природата и да престанат да се месят в устройството на естествените храни, създадени от нея. Нека онези, които се смятат за месоядци, консумират своето месо, ако могат прясно или изцяло с вътрешностите, както правят това месоядните зверове, без да убиват неговите клетки или да го израждат по какъвто и да е начин.

Ние нямаме право да нарушаваме целостта на суровите материали, създадени от Природата за човешкия организъм, докато с всички научни средства, намиращи се на наше раз­положение, не сме способни да създадем и най-малкия ед­ноклетъчен организъм, докато с помощта на всички познати хранителни съставки ние не можем да изхраним един организъм изкуствено и да го поддържаме дълго време и докато сме успели да разпознаем едва една стотна част от веществата на едно житно зърно. Вярно е, че благодарение на многото извършени изследвания е бил направен значителен прог­рес в признаването на различните хранителни елементи и в резултат на това са били открити много хранителни състав­ки. Но всички тези открития не могат да бъдат от по-голяма важност отколкото изобретяването на изкуствени спътници на Земята. Разликата между изкуствените витамини и естествените съставни елементи, които влизат в състава на едно житно зърно, е от същото естество, както между направените от човека изкуствени спътници и небесните тела, образуващи цялата наша Слънчева система. Учените, които създават изкуствените спътници, никога не са възнамерявали да унищожат съществуващите галактики и да ги заместят с новосъздадени от тях самите небесни тела.

Нашият най-верен път е да изучаваме грижливо законите на естествената природа, на животинските и растителните организми и така да подпомагаме работата на природата, като за целта използваме всяко естествено средство. Но в никакъв случай не трябва да разстройваме механизмите на природата и едва след това да се опитваме да я преустроим с помощта на мизерни екстракти от жлези и изкуствени витамини.

Когато поставим парче картоф с бучка краве масло в тиган и започнем да го пържим, ние слагаме началото на неговото разрушение още в първия момент. То започва да цвър­чи, свива се, става кафяво и изсъхва и ако ние продължим операцията малко по-дълго, картофът се овъглява и се прев­ръща на пепел. Тази апетитна миризма, която гъделичка ноз­дрите ни, е ароматът на най-ценните съставки на естествени­те хранителни продукти, които се подиграват със сетивата ни и изчезват в прозрачния въздух.

Термините „варене” и „печене” не трябва да се употребя­ват в смисъл на приготвяне, застройване и подобряване, как­то е било досега, а само в смисъл на разпадане, разрушава­не, изгаряне, убиване или унищожаване, понеже чрез тези операции ние разрушаваме най-ценните вещества, които са от жизнена важност за нашия организъм, като по този начин извършваме най-ужасното престъпление срещу цялото чо­вечество.