Нервна система

нервна системаКато изучаваме физиологията на нервната система, дохождаме до заключението, че нервната система е инсталация, през която монават силите на живата природа. Нервните влакна са живи клетки, проводници на нервна енергия. Тя протича през тях както водата през водопроводните тръби. Ако водата е пясъчлива, пясъкът постепенно се утаява по тръбите, докато един ден те окончателно се запушат. Така става запушване на водната инсталация. Такова запушване става и в нервната система на човека. Какво да се прави? Ще се отпушвате. Трябва да знаете какви мисли и желания да допущате в себе си.

Човек е дърво, съставено от други две дървета. Тия две дървета съставляват двете главни системи в човека: мозъчната и симпатичната нервна система. Клоните на мозъчната система се разпространяват надолу, чак до крайниците на тялото, а корените му са горе в мозъка. Другото дърво представлява стомашния мозък, или т.н. симпатична нервна система, която се състои от ред възли, ганглии, разположени най-много в областта на стомаха. Корените на симпатичната нервна система са посадени в ганглиите, т.е. в стомашния мозък, а клоните й отиват нагоре. Значи, клоните на тия две дървета се преплитат.

По какво се отличават тия две системи? По своите резултати. Мозъчната система е носителка на електричество, затова, ако тя се развие повече от другата, човек почва да съхне. Електричеството отнема всичката влага от организма и затова такъв човек е сух, без влага, безводен е той. Симпатичната нервна система се отличава с обратни резултати на мозъчната. Тя е носителка на магнетизма в човека. Когато тя е развита в някой човек, той надебелява, явява се натрупване на излишна материя, която се обръща после в тлъстини. Следователно тия две системи могат да се коригират една друга. Седалището на съзнанието е в главата, а отчасти и в гръбнака. То се изявява чрез главния и гръбначния мозък. Някогашната столипа на съзнанието е била на друго място, а не в главата. Има още сили на съзнанието, които не са преместени в главата. Къде е било мястото на съзнанието по-рано? В симпатичната нервна система или в т.н. слънчев възел. В далечното минало главата на човека е била на това място. Той е мислил чрез слънчевия възел.

Успехът на човека във всяко отношение зависи от симпатичната нервна система. Радостта, разположението на духа, вдъхновението се дължат на нея. Това се е знаело някога, но се е забравило и трябва наново да се изучава. Сега се работи за организирането на човешкото сърце, на човешкия мозък. Сега се организират всички органи, за да влязат в съгласие със симпатичната нервна система. Божествената енергия иде от симпатичната нервна система. Духовната сила на човека е в слънчевия възел, който аз наричам животворен мозък на живота. Неорганизираният мозък и животворният мозък на живота трябва да се хармонизират. Това е необходимо, защото вие принадлежите освен към света, в който живеете, и към един друг възвишен свят. Силата на човека се крие в симпатичната нервна система, затова не я оставяйте отворена, да влизат и излизат през нея кой как мине. Затваряйте я с девет ключа, но прекарайте през нея девет крана, да пият от тях всички жадни. Симпатичната нервна система възприема истината и реалността направо, а мозъкът само ги отразява. Тя не се разстройва, но когато се прекъснат теченията, които идат от нея към мозъка, нарушава се дейността и на двете системи. Омразата нарушава правилната дейност и на двете системи. Правете всеки ден за подмладяване упражнения около 15-20 минути за симпатичната нервна система. В симпатичната нервна система се крият корените на живота. Щом се създадат условия корените да се развият, човек надебелява. Слабият, сухият човек повече мисли, а пълният повече чувствува.

Ако разгледаме симпатичната нервна система, ще видим, че корените й са в стомаха, дето има жлези, наречени стомашен мозък, чиито клони отиват в главния мозък и оттам изпращат енергиите си надолу. Ако симпатичната нервна система не се управляваше от главния мозък, човек би изпаднал в животинско състояние, под закона на инстинкта за самосъхранение. Физическото сърце на човека е малко наляво, а духовното му сърце е под лъжичката, Това място се нарича още слънчев възел, или слънчево сплитане. То е най-нежната област, която човек внимателно трябва да пази. Слънчевият възел се намира под влиянието на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как да го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от умствения, от сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а оттам – в центъра на земята, дето се пречистват. В този смисъл слънчевият възел служи като канал за пречистване на нечистите мисли и чувства. Здравето на човека зависи от благосъстоянието на черния дроб.

Вътрешното сърце, не това, което движи кръвта, а това, в което се образуват чувствуванията, е наречено слънчев възел. Този слънчев възел е орган, който събира слънчевата енергия. Умът е орган, който събира енергията от Луната и на всички други планети и звезди, складира светлината и прави фините материали, образите на мисълта. За да придобие окултно знание в неговата висша степен, човек трябва да има здрава нервна система, да издържа. Както грубите мисли, чувства и постъпки действуват вредно върху човешкия мозък, така и възвишените мисли и чувства изискват здрава нервна система.