Неприкосновеността на личния живот е изправена пред нови предизвикателства, заяви Вивиан Рединг

Брюксел. Неприкосновеността на личния ни живот е изправена пред нови предизвикателства: информация за ползването от вас на интернет може да послужи за подобряване на комерсиализацията на продукти чрез реклама, съобразена с поведението ви, сайтовете на мрежи за социални контакти, използвани от 41,7 милиона европейци, позволяват достъп на други лица до лична информация като например снимки, а 6-те милиарда интелигентни чипове, прилагани понастоящем, могат да проследят придвижванията ви. Днес, в Деня за защита на личните данни, Европейската комисия предупреди, че правилата относно защитата на данните трябва да бъдат актуализирани, за да се отразят промените в областта на технологиите, така че да се гарантира правото на неприкосновеност на личния живот, правна сигурност за промишлеността и внедряването на нови технологии. Съгласно правилата на ЕС личната информация може да бъде използвана единствено въз основа на основателни причини и с предварителното съгласие на съответното лице. С влизането в сила на Лисабонския договор и на Хартата на основните права на Европейския съюз Комисията днес изразява желанието си да създаде набор от ясни и осъвременени правила за целия ЕС, гарантиращи висока степен на защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот, като се започне с реформа на Директивата за защита на личните данни от 1995 г.
„Правилата на ЕС са въведени с цел защита на личните данни на гражданите. Европейската Комисия доказа своята решимост да следи за пълното спазване на тези правила от всичките 27 държави-членки на ЕС. Иновациите са от голямо значение за съвременното общество, но те не трябва да се извършват за сметка на основното право на неприкосновеност на личния живот на хората. Сега ние трябва да гарантираме, че общите правила за защита на личните данни са съобразени с новите технологии и са изчерпателни, в отговор на изискванията от Лисабонския договор“, каза Вивиан Рединг, еврокомисар по въпросите на информационнот/Агенция „Фокус“/