Необходимост и нарушаване от бюджетно равновесие

Бюджетното равновесие е основна тема в класическата концепция за финансите – тя препоръчва абсолютно равновесие между приходите и разходите и изключва както излишъка, така и дефицита. Мотивите за подобно виждане са икономически и политически.
Всичко това се променя коренно в условията на съвременната финансова практика.
– в областта на принципа за единство:
Причините за неговото нарушаване са политически и технически. Изражение на нарушаване на принципа на единството са допълнителните бюджети и специалните сметки на съкровището, както и автономните и извънредните бюджети.
в областта на принципа за годишност на бюджета:
Причините за нарушаването му са политически, технически и икономически. Изражение на нарушението са двугодишният и многогодишният бюджет;
в областта на принципа за универсалност на бюджета:
Причините тук са техническата, финансовата и политическата мотировка.
наблюдава се отклонение и в принципа за бюджетно равновесие (свързва се нейнсианската концепция) и принципа за специализация на бюджета.