Недостойнство за наследяване

Недостойнство за наследяване -отпадане на способността да се наследи, свързва  се  с виновно  и  неправомерно поведение на наследника. Има следните основания:
– умишлено убийство или опит за убийство на наследодателя, неговия съпруг или дете. При непредпазливо убийство деецът не може да бъде считан за недостоен да наследява, а също и когато деецът не разбира свойството и значението на деянието или не може да ръководи постъпките       си, поради непълнолетие,  умствена недоразвитост. Вината е необх. елемент при неизбежна отбрана   и  крайна  необходимост. Недостойнството  засяга   не  само извършителите, но и техните съучастници, подбудители и помагачи;
– набеждаване на наследодателя в извършване на престъпление;
– посегателство в/у волята на наследодателя – чрез насилие или измама да направи, измени или отмени завещанието, за поправяне, унищожаване и скриване на завещанието.
Недостойнството възниква със самия факт на извършване на тези деяния, но този факт трябва да се констатира по съд. решение от   съда,  по делото във връзка с наказат. отговорност на наследника.
Заинтересованият наследник и всяко др. лице, което има интерес може да предяви спец. иск за признаване на недостойнството на някои от сънаследниците. Решението на съда има обратно действие и по отнош. на третите лица, които са придобили права от недостойния наследник. Нсдостойиството се отнася лично до недостойния, който е извършил някое от деянията и не се простира в/у наследниците му. Недостойнството   е   по   отношение способността за наследяване:
– само по отношение на определени лица;
– само при опред. основания;
Може да се възстанови способността за наследяване чрез опрощаване. Опрощаването става само от наследодателя, изрично — наследника се признава за достоен в писмен акт, с нотариално заверено съдържание или чрез завещание -пълно или частично. При опрощаването се посочва причината за недостойнството. Недостойният, в полза на когото наследодателят е направил завещание, като е знаел причината за недостойнство без изрично да го е признал за достоен, наследява само в границите на завещанието. Завещанието, направено при незнание за недостойнство на лицето, не произвежда действие недостойния! не може да получи и това, което му е завещано