Невероятни нервно-психични зависимости

За всеки е лесно да разбере, че притесненията от чужди хора, страховите състояния при събирането на много хора, неспокой­ствието преди изпити, депресиите след загуба на близки хора не са телесни заболявания. По-трудно е обаче да се схване как болките в областта на стомаха, бодежите в сърцето, сто­машното разстройство, главоболието или световъртежът мо­гат да бъдат психогенни реакции на един напълно здрав чо­век. Там, където боли, нещо е болно увредено, не е наред, това е първата мисъл, когато се почувствуват болки. Това се среща често.

Един пациент със сърдечни оплаквания ще очаква, че ле­карят преди всичко ще изследва сърцето му. Той ще направи и това: ще го преслуша, ще го пречука, ще назначи да се на­прави кардиограма и ще иска да се направят други уточнява­щи изследвания на здравето. Но те могат да отпаднат като негативни, т. е. за сърцето да не се намери никаква болестна находка. Затова пациентът не трябва да се съмнява, че прегледът не е бил до­статъчно задълбочен. Мястото на проявяването на разстрой­ството в тялото толкова не съвпада с неговата причина, кол­кото основанието да се търси причината за изгасването на светлината винаги само в дефектната крушка. Повредата може да бъде в инсталацията, в ключа, в бушона или в централата. Крушката ще се провери, но ако тя е в ред, би било безсмис­лено да я заменяме с нова.

Все пак в случая с нашия пациент с негативната органна на­ходка това не е доказателство за функционално заболяване, както не е и за психогенно. Но след размишленията за нервно­психичните процеси мисълта за психични причини не трябва да изглежда вече напълно абсурдна, въп­реки че за пациента, който не знае нищо за тези механизми, би могло да бъде така. Когато сърдечните пристъпи се появя­ват винаги след спор със съпруга, жлъчните колики, незави­симо от това, дали там има камъни или не, изненадващо често след разправии с някой колега от службата или когато студен­тът точно преди изпит получава стомашно разстройство, то­гава почти никой не може да отхвърли убеждението, че тук проявяват ефекта си психичните влияния.

В клиничната практика толкова лесни за разкриване са за­висимостите при един от десет случая. При останалите девет телесните функционални разстройства не следват психичните поводи както гърмът — свтекавицата. Като правилно това е една бъркотия от променливи взаимодействия и преплетени обстоя­телства, за които в началото не се знае дали и доколко са важ­ни. Трябва да се търси дълго, системно и с научнообосновани методи, докато в тази смесена картина се открият психичните фактори, които са съществени за болестта.

Тук някой би предложил все пак да не претоварваме па­циентите с тези неща. При възпаление на белия дроб за па­циента не е необходимо да знае как е възникнало, кой причи­нител го е възбудил, какви промени настъпват в белодробна­та тъкан. Тук въз основа на обектвните телесни находки, от рентгеновите снимки, кръвните изследвания и т. н. и използвайки някои сведения, дадени от пациента, лекарят поставя диагнозата и назначава съответна терапия за къртене на заболяването. Нейното действие не зависи непременно от това, дали пациентът е достатъчно подробно запознат с нея, въпреки че това все пак е полезно за процеса на излекуването и ние трябва да се стремим към него.

При психогенните заболявания нещата стоят по-различно. Те могат да бъдат диагностицирани само по това, което съобщава пациентът, т. е. само това, което той самият знае. С помощта на целенасочени, точни и подходящи, майсторски зададени въ­проси могат да бъдат стимулирани паметовите възможности. Това, което съобщават другите за болния, също може да бъде много ценно. Личностовата картина, която получаваме по пътя на наблюдението и експеримента, също дава материал за раз­лични заключения. Всички тези8 констатации все пак по ня­какъв начин са му достъпни. Това се отнася също и до тера­пията. Той я съпреживява във всички фази, не само като паси­вен наблюдател, който възприема как „удря“ един медикамент. Той трябва да схване кога медикаментът трябва да Подейству-ва. Ако има развален зъб, той може да се „остави“ да му го извадят. Ще трябва само да си отвори устата. Неврозата не може да бъде отстранена по този начин.

При психичните заболявания, това вече става ясно от всич­ко казано досега, от откриването до пълното преодоляване па­циентът трябва да бъде актьор. Именно затова някои недо-оценяват психодиагностиката и психотерапията. Когато един лекар, гледайки лабораторните резултати, кривите на ЕКГ, от шумовете на сърцето, от засенчванията на рентгеновите снимки прави диагностични заключения, когато той изписва цяла ре­дица от химични вещества в рецептата, тогава това се призна­ва за научна, професионална вещина. С право. Респектът в по-голямата си част се дължи на естествено необходимите за това научни познания, с каквито пациентът не разполага. Установя­ването обаче на психичен конфликт като причина за болестта или необходимостта от промяна на поведението, за да се по­стигне излекуване, напротив, от мнозина изобщо не се раз­глежда като диагностично или терапевтично постижение.

Фактически погледнато, съвсем не е важно дали пациентът разбира и признава постиженията на лекаря. Важното е да му се помогне. Затова при нервно-психичните заболявания е не­обходимо пациентът да е убеден в правилността на диагнозата, и препоръчаната терапия, за да се идентифицира с нея. В про­тивен случай, абстрахирайки се от някои изключения, едва ли-може да се окаже истинска помощ.

В практиката често се получава следният неправилен кръго­врат. Пациентът се смята за телесно болен. Той очаква от ле­каря изследване и диагноза, насочени в тази посока. Ако ле­карят започне да се рови в неговите личностовй особености, ако предположи, че корените на неговото страдание лежат в неговата психика, то той започва да се чувствува заподозрян в това, че личността му е непълноценна. Това му е неприятно. Установяването на недостатъчност в дейността на панкреаса няма да го настрои зле срещу лекаря. Даже напротив, той ще му изкаже учудването си, че го е открил, независимо от това, дали е така или не. Той не би могъл да прецени сам. Друго-е при поставянето на диагноза на характера или откриването психогенни причини за заболяването. Тук болният се чувствува компетентен. Ако докторът обясни заболяването с преумора от работата или непоносимата тъща, тогава той би могъл да раз­чита евентуално на съчувствие и съгласие от страна на па­циента. Но повечето от невротиците и след смяната на работ­ното място или на тъщата остават със своите оплаквания. Въп­реки това лекарят много по-рядко би могъл да разчита на съ­гласие, ако се опита да открие причиняващите заболяването недостатъци у самия пациент, в неговия характер и поведение. Ако изследващият подхожда много тактично и неговото схва­щане бъде възприето, пациентът вижда в общуването и обсъж­дането на неговите собствени проблеми само достойната за призвание характерна черта на лекаря — да си губи времето за подробен разговор, но не схваща най-важната съставна част на неговите диагностични усилия. (Все пак расте броят на па­циентите, които сами признават, че има психологични пробле­ми, и са щастливи, че са намерили лекар или психолог, който да се заеме с тях.)

За лечение на своите оплаквания пациентът най-често желае някакво средство по възможност под формата на таблетки или капки. Ако лекарят не предпише нищо или средството не по-действува, или лекарят или рецептите се обявяват за ви­новни. Тогава опитва с други лекари и с други средства, без да се задоволява само с думи, без да прави усилия за известно коригиране на собствената личност. На някои лекари им е трудно да се противопоставят на тези изисквания на пациен­тите, въпреки че знаят, че и за двамата това ще бъде по-удоб­но, но няма да лекува. По този начин психогенните заболява­ния както по отношение на диагностиката, така и по отноше­ние на терапията се разтеглят във времето, прикриват, замъг­ляват и влошават.

Ето че се върнахме обратно към изходния пункт на нашите разсъждения. Необходимо е пациентът при всички случаи на телесни оплаквания, обусловени от психиката, да признае тази причинна връзка, за да може да сътрудничи за своето лечение. Понеже от телесните оплаквания най-често се правят заключе­ния за телесни заболявания. При това всеки може да почувствува влиянието на чувствата и представите върху телесните процеси ежедневно на собствен гръб. Изчервяваме се при срам, пребледняваме при уплаха, разтупква ни се сърцето преди явяване пред публика, повръщаме от погнуса, губим апетит при неприятност, трепе­рим от възбуда, дъхът ни секва от негодувание, вените ни на­бъбват иска ни се да изкъртим гняв и ярост и ставаме бели като платно при шо­киращо изживяване. Ако си представим тези съвсем не болест­ни реакции, но прекомерно усилени и хронични, ще се прибли­жим към разбирането за психогенните заболявания.

Ние самите възприемаме посочените реакции, които се по­лучават от афекти и преживявания. Ние усещаме сърцето си да бие чак в гърлото, когато се страхуваме, когато са ни зало­вили за нещо глупаво, чувствуваме капките пот на челото и треперенето на колената, когато са ни обидили.

Повечето от телесните промени се улавят от нашето соб­ствено възприятие и могат да бъдат обективизирани само със специални методи на изследване. Така едно моментно покач­ване на кръвното налягане и увеличаване броя на белите кръв­ни телца при силен ужас, скъсяване на времето на утаяване на кръвта под въздействие на болка, страх и ярост могат да се установят и обективизират само чрез измерване на кръвното налягане, реакцията за утаяване на еритроцитите (РУЕ) и из­следването на пълна кръвна картина.

Бихме искали да изложим едно след друго психогенните раз­стройства в различните органи. Примерите, дадени за илюстра­ция, произхождат в по-голямата си част от собствената ни практика. Съобщенията са значително съкратени и малко про­менени, за да може в посочената връзка да бъде изтъкнато съ­щественото и за да се изключи идентифицирането на личности­те. В действителност взаимозависимостите са много по-сложни.