Небесните тела и здравето – Петър Дънов

23788

Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи ра­зумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пък има познание за съществата, населяващи тези планети.
Животът на човека се изразява чрез материя­та. Колкото повече се развива съзнанието на чо­века, толкова повече той се свързва със звезди­те и планетите. Когато използва влиянието на всички слънца в Космоса, човек достига съвършенство.
Почти всички планети имат точки в главния мо­зък на човека.
Юпитер е в средата на темето на главата. Са­турн е отстрани в горната част на главата, Венера – в горната част в средата на челото и тила.
Марс е от двете страни на главата, над ушите.
Юпитер дава дължина на главата, активност. Сатурн дава разширение на човешкия ум, на съз­нанието. Луната дава разширение на челото. Раз­ширение дава и Марс. Всички планети влияят на мозъка. Земята и всички звезди – също.
Силите на Слънцето организират сърцето и бе­лите дробове.
Силите на Сатурн организират черния дроб и костите.
Силите на Марс – жлъчката и половата систе­ма.
Силите на Юпитер – стомаха и слънчевия въ­зел.
Силите на Венера – бъбреците.
Силите на Меркурий и Луната – мозъка и нер­вите. Луната влияе и на женските полови органи. Далакът е проводник на слънчевата енергия и се намира под влияние на Слънцето. Юпитер управ­лява тимусната жлеза.
Меркурий -тироидната жлеза.
Сатурн и Уран – хипофизната.
Нептун – пинеалната.
Слънцето влияе главно върху слънчевия възел и симпатичната нервна система.
Задачата на човека се заключава в хармони­зиране силите на организма и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите на Кос­моса, вследствие на което на известни места в организма са натрупани повече енергии, отколко­то трябва, а на други места – по-малко. Това неп­равилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава неговите нещастия и страда­ния,  неговите недоволства;  и  най-възвишените енергии, натрупани на едно място, създават тя­гостно състояние.
Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергиите на Слънцето и Луната и ги трансформи­ра правилно.
Под влияние на Слънцето се събужда косми­ческото съзнание в човека. Слънцето е, което съ­бужда мисълта на човека. Слънцето е живо, ко­лективно същество, което има космическо съзна­ние. В него е мисълта. Когато това космическо, божествено съзнание в човека се събуди, Слън­цето започва да мисли за него, тогава човек е здрав и дълго живее.
Планетите имат отношение към известни еле­менти, специално метали. Луната има отношение към среброто, Слънцето – към златото, Марс – към желязото. Ако човек страда от недоимък на един от тия елементи в кръвта си, той заболява. За да се подобри състоянието му, този елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо всяко разст­ройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се на­бави нужното количество от дадения елемент, състоянието на организма се подобрява.
Като знаете влиянието на планетите върху чо­века, специално на Слънцето, трябва да имате правилно отношение към него. Ако човек е в хар­мония със Слънцето, ще бъде в хармония и с Лу­ната, и със Земята. Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артери­алната кръв. Връзката между влиянието на Слън­цето върху артериалната кръв се крие в хармони­ята между мислите и чувствата на човека. Слън­цето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно-хар­моничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползва от. неговите блага.
Неделя е ден под управление на Слънцето. Съ­бужда космическото съзнание в човека. Понедел­ник – ден, свързан с Луната. Тя е майка на въоб­ражението. Вторник е ден под управлението на планетата Марс – свързан с активността. Сряда е ден, свързан с Меркурий: влияе върху непосредс­твения до човека свят, неговото опознаване и из­ползване. Четвъртък – ден, свързан с планетата Юпитер – планета на ангелската мъдрост. Петък – ден под управлението на планетата Венера -свързана с красотата на идеала и с вътрешния подтик на Любовта, от който се нуждае всяко на­чало. Събота – ден под управление на планетата Сатурн – дава на човека знание и мъдрост.