На вниманието на спортните клубове, кандидатствали с проекти по програмата „Научи се да плуваш” за 2010 г.

Министърът на физическото възпитание и спорта  със  заповед № РД-09-128/07.04.2010 г.  одобри 22 проекта и не одобри 4 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнители на програмата „Научи се да плуваш”.

Информацията за одобрените проекти на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програмата „Научи се да плуваш” е публикувана на Интернет страницата на МФВС, секция „Спорт”, Главна дирекция „Физическо възпитание и спорт в свободното време”, програма „Научи се да плуваш”, 2010 г.

Спортните клубове, изпълнители на одобрените проекти, ще получат указания за сключване на договор и изготвяне на финансов план към договора, по образец, чрез експертите на МФВС за съответните административни области. Образецът на финансовия план е публикуван в горепосочената интернет страница на МФВС.