Начало и край на сроковете в гражданското право

Срокът е период от време, определен от правото. Той започва да тече от даден момент, има определена продължителност и изтича в определен момент. Съгласно  чл.114 ал.1 от ЗЗД давността започва да тече от деня когато вземането става изискуемо. Този момент е установен, като начало на давността при облигационите права, за които е предвиден срок за изискуемост, защото тогава при тях възниква правото на иск, те преминават в състояния на притезания. Следователно началото на погасителната даност е моментът когато възникне правото на иск в материален смисъл, притезанието. Съгласно чл114 ал.2 от ЗЗД, когато е уговорено, че вземането става изискуемо след покана давността започва да тече от деня в който задължението е възникнало. Ако за обл. право не е предвиден срок за изискуемост то може да се претендира веднага след възникването си и този момент е началото на погасителната давност. Съгласно чл.114 ал.3 от ЗЗД за вземанията от непозволено увреждане давността започва да тече от откриването на дееца, ако той не е известен. Ако деликвента е известен – от момента на извършване на деликт. При вземанията от непозволено увреждане има комплицирани случаи при които давността не тече от един и същ начален момент за всички вреди. При искове за неустойка за забава давностният срок започва да тече от последният ден, за който се начислява неустойката съгл.114 ал.4 от ЗЗД. Въз основа на общите правила по чл.114 от ЗЗД следва да се определи началния момент при някои случаи за които липсват специални правила: 1. При договор скл. под отлагателен срок началният момент е настъпването на срока; 2. При задължения за бездействие с нарушаването им се поражда правото на иск и започва течението на давноста; 3. При вземания за дадено без основание – от получаването на престацията; 4. При вземания за дадено въз основа на отпаднало основание от осъществяването на юридическия факт, който предизвиква отпадане на основанието.; 5. За преобразуващите субективни права погасителната давност започва да тече от момента от който те могат да се упражнят; 6. При грешка и измама от откриването им, при заплашване от прекратяването му; 7. За искове поради недостатъци на продадената вещ началото на давността е предаването на веща; 8. Върховният съд приема, че началото на давността за правото по чл.30 от ЗН да се иска намаляване на завещанието поради накърнена запазена част на наследника е от обявяване на завещанието и с предявяване на иска за делба се счита, че такова искане е направено.
Краят на погасителната давност се определя също като се отчита срокът от началният момент според установената в закона продължителност за конкретният случай и се запазват правилата за броене на сроковете. При определяне на краиният момент следва да се съобразят още правилата за спиране и прекъсване на давността.
При изчисляването на сроковете може да се борави сдни, седмици, месеци или години. Когато срокът е определен по дни, изчисляването се прави съобразно с календара и се изхожда от официално въведените часове у нас. Един ден означава периодът от 0 до 24 часа. Срокът ще изтече следователно в 24 часа на последния ден. Когато волеизявлението следва да постъпи в съд, учреждение, в ЮЛ, то трябва да се осъществи в рамките на работното му време. Когато срокът се брои по дни, не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът, т.е. за първи ден се брои следващият на деня, в който е настъпил ЮФ. Когато последния ден ва срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Срокът може да бъде определен и в седмици. В този случай срокът изтича в съотвентия ден на последната седмица. И тук не се брои денят, в който е станало събитието или е направено волеизявлението. Срокът може да бъде определен и в месеци. В този случай той изтича на съответното число на следващия или на последния месец. Ит тук влиза в действие правилото, че ако последния ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Срокът може да бъде определен по часове. В този се изчисляват точно часовете, като се започва от определения като първи час – пр: срок от 24 часа.