Национален доход – основен източник на държавни приходи

Националният доход е основен източник на приходи. Неговото формиране и неговото разпределение обаче се основават на различни принципи и служат за различни цели и интереси. В световната финансова теория и практика обикновено се борави с три понятия – общ(брутен)национален продукт, чист национален продукт и национален доход.

Чистият национален продукт се определя като от стойността на произведените материални блага и осъществените услуги се извадят амортизациите. Ако последните се прибавят тогава се получава брутният национален продукт. Следователно общият национален продукт включва постъпленията от реализацията на продукцията и стойността на извършените услуги:

ФК + ОК + РЗ + Пч + У

В по новите изследвания по икономическа и финансова наука се използват:

– Общ вътрешен продукт, който включва поступленията от реализацията на продукцията, данъка върху добавената стойност и митата.

– Общ национален продукт, който включва общия вътрешен продукт, увеличен със сумата на внесения национален доход и намален със сумата на изнесения национален доход.

– Национален доход, който е равен на общия национален продукт, намален със сумата на фиксирания капитал.

Освен при формирането на националния доход съществени различия се наблюдават и в неговото разпределение и преразпределение. Те се обуславят от:

– особеностите на разпределението и преразпределението на работната заплата

– особеностите на разпределението и преразпределението на печалбата

– особеностите на използването на държавните приходи.

Използването на националния доход като източник на държавни приходи изискава познаването и на факторите, които стимулират неговото нарастване. В това отношение може да се каже, че съществуват и действат две основни групи фактори на растежа на националния доход – екстензивни и интензивни.

Разпределението чрез цените има за основа отклонението им от стойността.

Цените обаче в определена степен са причина преразпределението чрез финансите да се осъществява с по-голяма изгода за производителите или за потребителите.

Разпределението на националния доход чрез услугите от комунален и битов характер, бръснарските и козметични услуги, киното, театъра, спортните съзтезания.

От своя страна, разпределението чрез кредита намира израз в мобилизирането на всички временно свободни парични средства в националното стопанство.

Разпределението чрез вноските за организации има за цел да осигури издръжка за заетите в тези организации.

Държавното финансово разпределение на националния доход има големи мащаби и измерения.