Научноизследователската дейност на ЕС и Тихия океан: какво предстои

Стимулирането на европейската научноизследователска дейност за тихоокеанските острови е една от стратегиите на ЕС от 2006 г. за целите в Тихия океан. Във връзка с това отделът на ГД „Развитие“, отговарящ за отношенията ЕС-Тихи океан, желае да улесни изграждането на мрежа между европейските участници и организации с научноизследователска дейност, фокусирана върху Океания, или с теми на научноизследователската дейност, свързани с региона.

Какво?

Научноизследователските инициативи, базирани в ЕС, за тихоокеанските острови като цяло не са добре познати и следователно са трудно достъпни за студентите, учените, частните организации и институциите като Европейската комисия. По-голямата част на научноизследователски материали е предоставена от неевропейски институти, университети и изследователи. Това затруднява развитието на преподаватели и изследователи в Европа в областта на Тихия океан, но също така и създаването на политики и изготвянето на стратегии, насочени към Тихия океан.

Стимулирането на европейската научноизследователска дейност за тихоокеанските острови е една от стратегиите на ЕС от 2006 г. за целите в Тихия океан. Във връзка с това отделът на ГД „Развитие“, отговарящ за отношенията ЕС-Тихи океан, желае да улесни изграждането на мрежа между европейските участници и организации с научноизследователска дейност, фокусирана върху Океания, или с теми на научноизследователската дейност, свързани с региона.

Как да участваме?

Първата стъпка е до 31 март 2010 г. да се направи цялостно проучване на изследователите, университетите, институтите, научноизследователските центрове и инициативи или проекти в ЕС в областта на Тихия океан. Втората стъпка ще бъде създаването на контакти възможно най-скоро с цел дискутирането на целите и очакванията на подобна европейска мрежа въз основа на това проучване.

Ако се интересувате, моля, изпратете следната информация преди 31 март 2010 г. на DEVRESEARCH-PACIFIC@ec.europa.eu:

1 – Име

2 – Организации и данни за контакт

3 – Изследователски области

4 – Текущи и предстоящи проекти по географска област (включително Меланезия/Микронезия/Полинезия, Източен Тимор, Австралия, Нова Зеландия);

5 – Партньорства с други национални/европейски/неевропейски/ организации;

6 – Възгледи за добавената стойност, която ще има създаването на европейска мрежа, и за очакванията спрямо Европейската комисия.