Насърчаване и подкрепа на малкия и средния бизнес чрез законодателството

Формирането на подходяща икономическа и законодателна среда за функционирането на малкия и средния бизнес е сложен и продължителен процес. Съществена роля за промените, протичащи след 1989 г., имат създадените правни условия за функциониране и развитие на МБ. Проблемите и трудностите, пред които се изправи зараждащите се у нас малък и среден бизнес, са резултат както на кризата вследствие прехода към пазарна икономика, така и от липсващата до 1999 г. законодателна база в тази област.

Правната рамка за развитието на малкия бизнес на настоящия етап се характеризира с множество законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи различни аспекти от дейността на МБ. Някои от нормативните актове се отнасят до функционирането на малки и средни предприятия с различни сфери на стопанска дейност, други са общовалидни за бизнеса.

В настоящия момент малките и средните предприятия в страната са над 200 хиляди, т.е. над 90% от регистрираните стопански единици. От това следва, че голяма част от нормативните документи за създаване и регулиране дейността на фирмите се отнасят предимно за сектора на малкия бизнес.

Основната правна регламентация на МБ е поставена чрез Закона за МСП. Той бе приет по-късно в сравнение с други нормативни документи. Поради това се наложиха няколко промени за синхронизирането му с вече действащите норми.

Принос към създаването на правната регламентация на дейностга на МСП има и Законът за обществените поръчки и Наредбата за тяхното възлагане (април 2000 г.). Откриването на процедура по възлагането на обществена поръчка съдържа набор от допълнителни изисквания съгласно закона. Възложителят има право да включи и някои допълнителни изисквания, между които и условия, свързани с насърчаване участието на МСП. При оценката на постъпилите предложения за участие в откритата процедура при равни други условия с предимство се класират кандuдати, които са или са привлекли като подизпълнители   МСП. Качеството малко или средно предприятие се доказва с вписване в Регистъра на малките и средните предприятия към Агенцията за МСП. Необходимо е да отбележим, че вписването в регистъра е доброволно, не утежнява предприемачите и има оповествователно значение. Вписването в регистъра се оказва нужно за МСП при участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка.

Преференции и улеснения за малкия бизнес се създават чрез Закона за защита на конкуренцията. Комисuята по защита на конкуренцuята може да освободи МСП от забраната за споразумения, решения и съгласувана практика, имащи за цел или резултат ограничаване на конкуренцията, ако с тях се повишава конкурентоспособността им. Освобождаването на МСП от подобни забрани се отнася за определянето на цени, тьрговски условuя, разпределяне на пазари или източници на снабдяване, поставяне на различни условия за един и същ тип договори и др.

Други норматuвни документи, отнасящи се до регламентиране дейността на МСП и предоставящи благоприятни възможности на предприемачите са: Законът за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Законът за закрuла при безработuца и увеличаване на заетостта, Постановление № 208 на МС за приемане на Национален план за регионално развитuе за периода 2000-2006г). Освен посочените нормативни актове съществуват и редица международни споразумения и индивидуални актове, които оказват влиянuе върху развитието на МСП в Българuя.

Важен етап в развитието на малкия бизнес беше поставен с приемането на национална стратегия за насърчаване развитието на МСП. Чрез изпълнението й се цели постигането на резултати в следнuте направления:

• Развитие на частната собственост, свобода на конкуренцията и предприемачеството;

• Създаване на нови работни места с относително ниски капитални вложения;

• Повишаване експортната активност на МСП;

• Внедряване на високотехнологичните производства;

• Насърчаване на uнвестициите в сектора на МСП;

• Европеизация и uнтернационализация на МСП.

Набелязана е серия от конкретни мерки за постигане на приоритетни цели, като: опростяване на административната и нормативната уредба за МСП, подобряване на финансовото им обслужване, подобряване на конкурентната среда и конкурентоспособността на МСП. В работната програма за изпълнение на стратегията са формулиранu краткосрочните, средно- и дългосрочните инициативи на различните uнституции, свързани с МСП.

Цялостната нормативна рамка за развитие на МСП е в основни линии създадена. Тя, обаче се характеризира с известна непоследователност, нестабuлност, а ефектът, който оказва върху развитието на МБ, в определени случаи се оказва и противоречив. Необходими са някои измененuя и допълнения в действащата нормативна база, както и усъвършенстване практиката на нейното прилагане, така че да се създаде обща благоприятна среда за развитие на предприемачеството и да се постигне съответствие с правото на Европейския съюз.