Настойничество

Настойничество – учредява се над 2 категории лица:
– над малолетни лица (ненав. 14 г. ), чиито родители са неизвестни (важи и за смърт, обявена със съд. решение); произхода на детето не е установен но съотв. начин; лишени от родителски права (цялостно лишаване). Необходимо е тези обстоятелства да се отнасят до 2-мата родители;
– над пълно запретени (лица. които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за работите си).