Насрещен иск (НИ)

Насрещен иск (НИ) – чл.104
ПИ е иск па ответника по висящ процес, чрез който той предявява самостоятелно право срещу ищеца по първоначалния иск. Предметът на НИ е винаги право, различно от правото, предмет на първоначалния иск. Срок – първото заседание по делото.
НИ е способ за ОСИ. Обикновено НИ е кумулативно съединен с първоначалния, но е възможен и евентуален НИ (напр. ответникът по реванднкационен иск оспорва правото на собственост на ищеца, но предявява НИ за подобренията, които е направил в този имот, по който иска съдът да се произнесе, ако уважи ревандикационния иск. Така ще постъпи недобросъвестният подобрител на чужд имот, тъй като той няма право на задържане.
НИ е способ за самостоятелна защита на ответника, затова трябва да бъде предявен в писмена форма, да отговаря на чл.98-100, дължи се държавна такса и дори ако производството но първоначалния иск се
прекрати, това по НИ продължава.
Предпоставки за допустимост:
а) спорът по НИ да бъде родово подсъден на съда по първоначалния иск.
б) да подлежат на разглеждане по един и същ съдопроизводствен ред.
в)  предмет на НИ трябва да бъде такова спорно право, което:
– или се намира във връзка с правото, предмет на първоначалния иск (връзка има, когато двете права произтичат от един и същ факт или се отнасят до съшия обект),
–  или може да се компенсира с него (не е нужно двете права да са -ликвидни – те ще станат такива въз основа на СПН).