Наследствено право.Положение на съпруга

Преживелият съпруг е наследник по роднина, но той не влиза в редовете на роднините — наследници по закон, а наследява заедно с този ред наследници, който е призован към наследство. Неговото право се основава на брачната връзка с наследодателя, а не на кръвна връзка. Трябва да съществува реален брак м/у съпрузите, за да може в случаи на смърт на единия от тях, другият да наследява. Преживелият съпруг наследява имуществото на починалия, заедно с роднините от четирите реда наследници. Когато няма такива наследници, преживелият съпруг е единствен наследник. Когато наследява с децата, съпругът има равен дял с всяко дете. При наследяване с однини съотн. на делбата зависи от продължителността на брака. При брак до 10 г. – съпругът получава 1/ 2, над 10г. – 2/3. Ако бракът бъде прекратен, съпрузите (бившите) престават да бъдат законни наследници един на друг. Когато при смърт на наследодателя е имало висящо бракоразводно дело, наследниците на ищеца, които имат пр. интерес да отстранят преживелия съпруг от наследство, могат да продължат делото (когато иска се основава на вината на преживелия съпруг), за да установят основателността на иска. Ако иска бъде уважен, наследствените права на преживелия съпруг се погасяват. Унищожаването на брака също има за последица изгубване взаимното право на наследяване на бившите съпрузи. Особена хипотеза на наследяване на имоти, които се вкл. в наследството чрез тяхната реституция. Тези имоти могат да бъдат наследявани от наследниците на последващия съпруг, само ако възстановяването им е станало преди неговата смърт и ако той от брака с наследодателя е имал родени или осиновени деца. Тези ограничения са с цел да се запазят интересите на роднините на наследодателя от едно неоснователно облагодетелстване на лица, външни на кръга на наследниците по закон.