Народното събрание реши да бъде удължен с шест месеца срокът на валидност на българските документи за самоличност, който изтича през 2010 г.

narodno-sabranieНародното събрание реши на заседанието си на 9 декември 2009 г. да бъде удължен с шест месеца срокът на валидност на българските документи за самоличност, който изтича през 2010 г. Депутатите приеха на първо и второ четене допълнение на Закона за българските лични  документи.

Документите с удължен срок ще бъде валидни само на територията на България, тъй като това събитие няма да бъде отразено, а българското законодателство няма пряко и обвързващо действие извън територията на държавата.

Мотивите за удължаването на срока са, че през тази година изтича валидността на личните документи на голяма част от гражданите, на които са издадени лични карти и свидетелствата за правоуправление през 2000 г. Целта на промените е да се създадат по-благоприятни условия за административното обслужване на гражданите.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за защита срещу домашното насилие. Депутатите регламентираха, че домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие. За домашно насилие се смятат и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка, или във фактическо съпружеско съжителство.

Народните представители приеха допълнения в правилника за  организацията и дейността на Народното събрание, свързани с работата на подкомисията за контрол  на специализираните разузнавателни средства /СРС/. В правилника ще има нови текстове, в които се посочва, че парламентът ще избира членовете на подкомисията на паритетен принцип от представителите на парламентарните групи, които членуват в постоянната комисия по правни въпроси.  Новата подкомисия ще може да изисква информация от от съответните структури и органи по Закона за СРС. До 30 април от новата структура ще трябва да представят доклад за дейността си.

Депутатите приеха на второ четене и промени в Закона за влизането, пребиваването и напускането на България от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Предвижда се член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на ЕС, да влиза и напуска територията на България с паспорт и виза, когато такава се изисква. С измененията се регламентира, че отказът за издаване на виза се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс. За отказа за издаване на виза се съставя формуляр по образец, утвърден с акт на Министерския съвет.

Народното събрание удължи до 31 декември 2009 г. срока за пререгистриране на аптеки в малки населени места с приетите на второ четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. При заварено положение магистър-фармацевтите ще трябва да
удостоверят, че са заплатили еднократна такса от 100 лева. Тези, които са получили разрешение за откриване на аптека, трябваше да приведат дейността си в съответствие на досега действащия закон до 12 август т.г. Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека в населено място под 10 000 жители ще се издава въз основа на заявление по образец, към което трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 1000 лева, реши Народното събрание.

Депутатите приеха правилата за преброяването на земеделските  стопанства през 2010 година. Министерството на земеделието и храните ще координира дейността, се посочва в Закона за преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г., приет от парламента на второ четене. Преброяването цели да се установи структурата на земеделските стопанства у нас и да се изготви статистика, която да бъде съпоставима с данните на останалите страни от ЕС. Цел на промените е да се усъвършенства държавното регулиране и да се създаде регистър на земеделските стопанства. Предвижда се пробно преброяване, което да бъде направено от 1 април до 1 май 2010 година.

Събрания, митинги и манифестации да могат да се свикват по всяко време на денонощието, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите, внесени от лидера на РЗС Яне Янев и група народни представители. Отпада ограничението събранията, митингите и манифестациите да не могат да се свикват между 22.00 ч. и 6.00 часа.

Парламентът прие и друг проект за промени в този закон – на Ивайло Тошев, Емил Радев и Красимир Ципов от ГЕРБ. Целта е да се осъвремени законът, защото е приет отдавна и повечето от органите, посочени в него, вече не съществуват. Например органите, които могат да разрешават или забраняват митинги, са изпълнителните комитети на общинския народен съвет или на областния народен съвет. Предлага се сега тези функции да поеме кметът на населеното място. Забраните за събрания също се обжалват пред несъществуващ вече орган и се предвижда обжалването да става пред съответния административен съд, който да се произнася в срок от 24 часа.

Народното събрание прие на първо четене законопроект за промени в Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет. Измененията предвиждат дисциплинарно наказание с освобождаване от длъжност да се налага на изборен член на Висшия съдебен съвет при извършване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Основната цел на законопроекта е утвърждаване на професионалната етика в работата на ВСС, е записал в мотивите вносителят.

В случаите на образувано дисциплинарно производство за налагане на наказание на изборен член на ВСС, при подадена от него оставка, мандатът му не може да бъде прекратен предсрочно до приключване на дисциплинарното производство, е записано в законопроекта. Предвижда се предложение за налагане на дисциплинарно наказание на изборен член на ВСС да може да се прави от не по-малко от 1/5 от членовете на ВСС. В тези случаи административно наказващ орган е ВСС. В законопроекта е предвидено влязлото в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност на изборен член на ВСС да се обявява в сайта на ВСС.

Парламентът реши депутатът от БСП Емилия Масларова да бъде отстранена от председателското място на комисията по труда и социалната политика.