Направено е предложение за финансиране на Дневния център за деца с увреждания в Асеновград

Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от г-н Петър Мутафчиев – народен представител от ПГ на „Коалиция за България” относно бъдещето на Дневен център за деца с увреждания гр. Асеновград

Министерство на труда и социалната политика в рамките на своята компетентност и правомощия подкрепя всяка добра практика, която осигурява грижа и повишава качеството на живот на децата с увреждания и техните семейства.

В тази връзка усилията ни са насочени именно към осигуряване на повече алтернативни възможности – социални услуги, които да отговорят на потребностите на децата и семействата от общността.

Чрез реализирането на проекти по Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” BG 2006/018-343.01.01 – Фаза 3, се създадоха условия за развитие на социални услуги в общността, които отговарят на потребностите на целевите групи и подкрепят държавната политика по закрила на детето. Устойчивостта на предоставяните услуги в общността, разкрити при изпълнение на проекти по тази фаза, се гарантира от общата воля на финансиращата институция, държавната и местната власт.

При подготовката на проекто-бюджета за 2010г. Министерство на труда и социалната политика заложи натуралните показатели за делегираните от държавата дейности, които бяха представени на Министерство на финансите. С мое писмо № 0413-905 от 26.11.2009г. до министъра на финансите изпратих прецизиран списък на вече функциониращи социални услуги в общността, създадени по проекти, за които е необходимо да бъдат осигурени финансови средства за издръжка.

Дневният център за деца с увреждания в гр. Асеновград е заложен в Приложение № 8 на Решение № 937 на Министерски съвет от 08.12.2009 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети и подлежи на финансиране, със средства, които ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнение на бюджета през 2010 г. чрез компенсирани промени „и/или чрез преструктуриране на целевите разходи по централния бюджет. Със Заповед № РД01-84/25.01.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Дневният център в гр. Асеновград е открит, но неговото функциониране ще започне от датата на осигуряване на държавно-делегиран бюджет. На този етап полагаме усилия да осигурим средства чрез оптимизиране на мрежата услуги, делегирани от държавата дейности. Направили сме предложение пред Министерство на финансите за осъществяване на компенсирани промени, които ще позволят финансирането на Дневния център за деца с увреждания в град Асеновград.