Намиране на нови клиенти, контрагенти и ресурси

Едно от най-важните направления на използването на персоналните компютри е възможността, която осигуряват чрез интернет до нови пазари, кредитни линии, възможности за представяне на своите продукти и дейност пред други фирми и пр.

Така например оферти за предлагани и тьрсени стоки могат да бъдат намерени на уеб-сайта на Българската търговско-промишлена палата http://www.bccі.bg/bulgarіan/buѕіneѕѕ_ bg.htm. Тук могат да бъдат анализирани повече от 2000 чужди оферти за покупка или продажба на стоки или услуги. В същата уеб-страница могат да се намерят множество предложения за партньорство, коопериране, франчайзинг и дистрибуцuя.

Подобна функция и съдържание има и уеб-страницата на Българската стопанска камера http:// www.bіa-bg.com/market

Така също в мрежата могат да бъдат открити и източници за фuнансиране, които могат да бъдат много по-изгодни от тези, които предлагат нашите банки и фондове. Посетете например сайтовете: http://www.ѕtartupbіz.com/Doіt/ѕeven.htp или http://www.wіѕo.gwdg.-de/іfbg/fіnance.htp

Определен интерес представлява и българския сайт http://www.hotmonі-tor.com/ buѕіneѕѕ/credіt.htp B него можете да намерuте твърде много за източниците на кредuтuране на малкuя бизнес в Българuя.

Една от най-важнuте възможности за оцеляване и развитuе на малкия бизнес е включването му в различни бизнес мрежи uли участието му като подизпълнител в други проекти. В това отношенuе мрежата създава твърде много възможности. Така например справочникът на buѕіneѕѕ.bg предлага информация за повече от 5000 производители и тьрговци, както и този на іnfo.bg. И при двата е възможно да запишете собствената си фирма в предлаганuте on-lіne cnpa-вочници.

Подобна функция има и сайтът на адрес http://www.balkanpageѕ.com Тук могат да се  намерят фирми от 9 балкански страни разпределени в над 20 различни бранша и дейности, заедно с адрес и телефон за контакти за всяка фирма.

Не на последно място по важност в мрежата можете да намерите последните промени на всички данъчuu и други административни закони и актове. Адресът на този полезен сайт e http://www.portal.goverment.bg  Оттук ще имате линкове (връзки) с всички сайтове на министерства и държавни агенции.