Намаляване на капитала

Намаляването на капитала е изражение на промяна в статута на дружеството и може да се намали след решение на общото събрание на акционерите при необходим кворум и мнозинство.
– намаляване на капитала чрез записване на загубите – намаляването на капитала става неизбежно , когато дружеството е загубило част от имуществото и има нужда от нови капитали , намаляването на капитала може да има и при договаряне с кредиторите да трансформират своите кредити в акции.
Използват се 3 начина за намаляване на капитала :
– намаляване номиналната стойност на акции , без да се намалява техния брой
– намаляване броя на акциите , без да се намалява номиналната им стойност
– комбинация от двата способа
– Връщане дялове на акционери и откупуване на акции. При първото имаме отказ от събиране на още не освободения капитал, т.е. капитал, който не е внесен в дружеството, но неговата величина е обявена при подписката. Откупуването на акции е операция, която се намалява както чрез откупуване на борсата, така и чрез откупуване по взаимно договаряне. Право на участие в откупуването имат всички акционери.
– Намаляване на капитала чрез социални облекчения