Намаляване на акциите

Намаляване – вземането на решение за намаляване влиза във функциите на ОС на акционерите. Когато има няколко класа акции, се изисква решение на всеки клас акционери. Необходимо е в решението да се съдържат целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши /чл. 199/. Намаляването не може да слезе под минималния размер, който законът предвижда. Допустима са два начина на намаляване: а/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите; б/ чрез обезсилване на акции /чл. 200/ – за осъществяването му има две алтернативни възможности: 1. състои се в принудително обезсилване на акции; 2 обезсилване след придобиването на акциите от дружеството. Законът позволява 1., само ако то е предвидено в устава и акциите са записани при това условие. Предпоставките и начинът за извършване на 1. трябва да бъдат определени в устава. Намаляването на капитала е в състояние да застраши интересите на дружествените кредитори. Необходимо е решението за намаляване да бъде обнародвано в ДВ. В обявлението дружеството заявява, че е готово на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, да даде обезпечение на вземанията или да им изплати задължението си към датата на обнародването. На известните кредитори съобщението се прави писмено. Право на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване, е да поискат обезпечение в 3 месечен срок. Предполага се, че са съгласни кредиторите, които в този срок не изразят писмено несъгласието си. Споменатото правило не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението на вноски. Правилото не се прилага, и когато намаляването се извършва със собствени акции, като са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства от неплатени дивиденти и лихви.
След като изтече 3 месечния срок, изменението на устава, с което се намалява капиталът, завършва с вписване в търговския регистър. Задължение да поиска вписването лежи върху председателя на управителния съвет при двустепенната система на управление и върху изпълнителния директор при едностепенна система на управление. Към заявлението за вписване той представя доказателства за спазване на изискванията за предизвестяване на кредиторите. Прилага се и негова писмена декларация, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на дружествения капитал, са дадени обезпечения или е изплатен дългът /чл. 151/. Допустимо е капиталът на дружеството да бъде едновременно увеличен и намален така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под минималния размер, установен в закона.