Намаляване и амортизиране на СК на банката.

Намаляването на капитала на банката е техника, която благоприятства влагането на ресурси в      ЦК на други фирми и институции. Необходимо е обаче намаляването на капитала да не се смесва с неговото амортизиране.

–         При намаляване на капитала се съкращава вноската (частта) на акционерите чрез свеждането на капитала до сума по-ниска от предишната.

–         Амортизирането на капитал е операция, чрез която сумата платена на акционерите се удържа от печалбите или наличните резерви, а не от капиталовата структура и банковия риск. Капиталовата структура на банката е съвкупност от отделните елементи на дългосрочните капитали, които след изплащане на цената на придобиването им, се използват за финансиране на кредити и инвестиции.

Пропорциите на дългосрочните задължения, на привилегированите и обикновените акции, включени в капиталовата структура влияят върху общата цена на банковия капитал и следователно въздействат в/у решенията за неговото инвестиране.

Изучаването и формирането на капиталовата структура обаче е немислимо без анализ и оценка на банковия риск, който се счита за най-значимият определящ фактор в тази област. Известно е, че банковият риск е несигурността или варирането на очаквания от банката бъдещ чист доход или печалба преди лихвата и данъка.