Над 3000 проверки по опазване на околната среда и 12 операции по търсене и спасяване извърши ИА „Морска администрация” за 2009 г.

427 проверки на чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете и кейовите места и 75 проверки по замърсяване на морската среда са извършени през 2009 г. от ИА „Морска администрация” в Черно море. Изпълнителната агенция е направила и 2 564 проверки за замърсяване на водите на р. Дунав.

По линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтено замърсяване (системата CleanSeaNet на Европейската агенция за морска безопасност) са получени и своевременно обработени 46 съобщения. От тях са засечени 76 вероятни нефтени петна в отговорния район на Р България. Проведени са детайлни анализи за проверка на всяко едно от тях, включително идентифициране на възможния източник на замърсяване, както и определяне на реалната опасност от причиняване на щети. В случаите на засечен кораб, заподозрян като възможен замърсител, са извършени проверки на място или са изпращани уведомления до контролните органи в съответното пристанище.

Регистрирани са и 78 проверки по сигнали за замърсяване повърхността на река Дунав. Всички инспекции и проби са констатирали незначителни нива на замърсяване.

В областта „Търсене и спасяване” през 2009 г. ИА „Морска администрация” е получила и са обработени общо 113 сигнала за бедствие, от които действителни са били 58. Проведени са 12 операции, при които са спасени 48 души. Тенденцията е за запазване броя на получените сигнали (през 2006 г. – 113, 2007 г. – 108, 2008 г. – 126) и минимално увеличаване на фактическите спасителни операции (за 2006 г. – 5, 2007 г.– 6, 2008 г. – 11). Основният брой сигнали за бедствие са регистрирани в периода на летния сезон (май – август).