Място на финансите в държавния възпроизводствен процес

Финансите играят съществена роля за възпроизводството на основните форми на производството оръдията на труда, предметите на труда и човека. На тази основа може да се каже, че възпроизводството на факторите на производството е подчинено както на финансовото разпределение в рамките на фирмите, така и на глобалното финансово разпределение.

Най – общо казано финанси и финансово разпределение има тогава,когато завършва старият и започва новия цикъл на конкретния производствен процес.

Процесът на формирането и изразходването на бюджети също е непрекъснатият процес, тъй като във всеки момент се създава и реализира готова продукция и в касите постъпват пари, а във всеки момент започва нов производствен процес, за който е необходимо да се авансират пари. Финансите се явяват свързващо звено между два цикъла на производствения процес.